Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 như sau:

I. Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ:

     1. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy                     Mã số: 9 58 02 02

     2. Kỹ thuật tài nguyên nước                                   Mã số: 9 58 02 12

     3. Môi trường đất và nước                                     Mã số: 9 44 03 03

     4. Địa kỹ thuật xây dựng                                        Mã số: 9 58 02 11

     5. Thủy văn học                                                     Mã số: 9 44 02 24

II. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ: Tập trung 4 năm

III. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

(Mời bạn đọc xem file thông báo chi tiết đính kèm)

Các tin Thông báo tuyển sinh khác
Căn cứ Thông báo số 134/TB-VKHTLVN ngày 11/3/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 như sau:
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam như sau:
1-2/2 tin
Liên kết web