Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Hướng dẫn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
37(1) Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xối cống vùng triều       Bộ NN & PTNT   
37 Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xối cống vùng triều       Bộ NN & PTNT   
36 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước.      Vụ KHCN & CLSP   
34(35) Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi.      Vụ KHCN & CLSP   
33 Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xói cống vùng triều      Vụ KHCN & CLSP   
32 Kỹ thuật tường chống thấm bằng bê tông      Vụ KHCN & CLSP   
31 HD thiết kế đê biển và kè đá đổ    2001  M.Sc Thiều Quang Tuấn   
30 HD lập dự toán và quản lý chi phí XD công trình      NXBXD   
29 HD đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn (photo)         
28 (259) HD thiết kế móng cọc (dịch Liên Xô)    1971  NXBXD   
27 HD lập dự toán công trình xây dựng theo luật thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp      Bộ XD   
26 HD phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất đá  HDTL-B-1-74  1975  Bộ TL   
25 HD kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định  HDTL-C-1-75  1975  Bộ TL   
24 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu (dịch của Liên Xô)    5/29/1905  Bộ TL   
23 HD thi công bêtong CTTL    5/30/1905  Vụ KT Bộ TL   
22 Bảng V-1-Cốt thép bản đáy & cốt đứng bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
21 Bảng V-2-Cốt thép bản đáy bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
20 Bảng IV-3- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
19 Bảng IV-2- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
18 Bảng IV-1- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   

21-40/57, tổng cộng 3 trang
Liên kết web