Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất
149 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
148 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - phần 3: Quản lý khai thác công trình thủy lợi: Quản lý khai thác hệ thống tưới tiêu; Quản lý vận hành an toàn đập; Quản lý dự án khôi phục và hiện đại hóa HT các CTTL; Đánh giá kinh tế các dự án  1869/VL  2005  NXB Nông nghiệp   
147 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1982/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
146 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1981/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
145 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1980/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
144 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị   1979/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
143 PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi  1978/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
142 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1977/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
141 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1976/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
140 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1975/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
139 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1974/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
138 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1973/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
137 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1972/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
136 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1971/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
135 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1970/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
134 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1966  2014  NXB nông ng   
133 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1965  2014  NXB nông ng   
132 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1964  2014  NXB nông ngh   
131 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1963  2014  NXB nông nghiệp   
130 Cơ học đất - Tập 2  1962  2014  NXB nông nghiệp   
129 Cơ học đất - Tập 2  1961  2014  NXB nông nghiệp   
128 Cơ học đất - Tập 2  1960  2014  NXB nông nghiệp   
127 Thủy nông ở vùng khô hạn  1911/VL  2009  NXB nông nghiệp   
126 Tập san khoa học và công nghệ quy hoạch thủy lợi  1910/VL  2009  NXB nông nghiệp   
125 Đất ngập nước kiến tạo  1909/VL  2009  NXB Nông nghiệp   
04 Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật về vật liệu và công nghệ mới trong thủy lợi kết hợp tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt nhằm nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc vùng Tà Nung - Đà lạt - Lâm Đồng    1994/1995    01 đề cương, 01 báo cáo, 01 quy trình 
124 Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2)  1902/VL  2006  NXB Xây Dựng   
123 Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1)  1901/VL  2007  NXB Xây Dựng   
122 Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước  1891/VL  2003  NXB Xây Dựng   
121 Giáo trình quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước  1894/VL  2007  NXB Giáo Dục   
120 Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm  1907/VL  2007  NXB Giáo Dục   
119 Máy bơm và trạm bơm tưới tiêu trong nông nghiệp  VL 1882  2008  NXB Nông nghiệp   
118 Một số vấn đề cơ sở nghiên cứu hệ thống tưới tiêu bằng động lực  VL 1881  2008  NXB Nông nghiệp   
117 Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm EPANET  VL 1880  2007  NXB Xây Dựng   
116 Cơ học môi trường liên tục  VL 1877  2007  NXB Từ Điển Bách Khoa   
115 Công trình thu nước và trạm bơm cấp thoát nước  VL 1879  2003  NXB Nông nghiệp   
114 Hệ thống thủy lợi nội đồng ở đồng bằng sông Cửu Long   Vl 1857,Vl 1858  2008  NXB Nông nghiệp   
113 Economics of Coastal……. (song ngữ)   V1762  2002  ĐHTL   
112 Kỹ thuật nông nghiệp   V1725  2002  NXB Nông nghiệp   
111 BG quản lý nhà nước về KT   V1727  2002  NXB Nông nghiệp   
110 Giáo trình máy bơm và trạm bơm   V1769  2006  NXB Xây dựng   
109 Cấp nước và vệ sinh nông thôn   V1768  2006  NXB Xây dựng   
108 Thoát nước T1   V1767  2006  NXB Xây dựng   
107 Cấp nước T2   V1766  2006  NXB Xây dựng   
106 Cấp nước T1   V1765  2006  NXB Xây dựng   
105 NCĐH quy hoạch hệ thống TL   V1754  2006  NXB Xây dựng   
104 NCĐH Q/hoạch P/triển N/thôn   V1758  2006  NXB Xây dựng   
103 Kinh tế thuỷ lợi: GT   V1757  2006  NXB Xây dựng   
102 NCĐH dự án TL lưu vực S/Hồng   V1756   2006  NXB Xây dựng   
101 NCĐH K/tế S/dụng T/hợpTNnước   V1755  2006  NXB Xây dựng   
100 Q/ hoạch & T/kế hệ thống TL -T2   V1751  2006  NXB Xây dựng   
99 Lập quy hoạch & ra quy định   V1750  2005  ĐHTL   
98 GT tiếp cận B/vững…..PTNT   V1746  2005  NXB Nông nghiệp   
97 Kinh tế vi mô, vĩ mô   V1745  2005  NXB Nông nghiệp   
96 Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước   V1719  2005  ĐHTL   
95 Giáo trình quản lý tổng hợp luu vực sông   V1718; 1890/VL  2005  ĐHTL    
94 Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn   V1717  2005  ĐHTL   
93 Giáo trình kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước   V1716  2005  ĐHTL    
92 BT và ĐA Máy bơm và Trạm bơm   V1704  2006  ĐHTL   
91 Giáo trình kinh tế thủy lợi   V1703  2006  ĐHTL   
90 Quản lý công trình thuỷ lợi   V1702  2002  ĐHTL   
89 Xói mòn đất và biện pháp phòng chống (dịch)  V251  1981  Hà nội   
88 Xâm nhập mặn ở ĐBSCL  V1498  2003  NXBNN   
87 Ví dụ tính toán hệ thống kênh tưới  V622  1977  Hà nội   
86 Vấn đề phát triển thuỷ lợi tại Việt Nam  V916  1973  Bộ Công chánh   
85 Vấn đề đa canh hoá trong sản xuất nông nghiệp (thực tiễn ở tỉnh phía Nam)  V1117  1997  NXB Chính trị   
84 Tính toán thuỷ lợi   V1604  2001  NXB ĐHQG   
83 Tính toán cân bằng nước trong điều hành hệ thống bằng phương pháp số  V1022  1994  NXB KHKT   
82 Tính quy luật của việc thâm canh hoá nền nông nghiệp (dịch)  V173, 174  1980  Hà nội   
81 Tuyển tập kết quả thuỷ nông cải tạo đất và môi trường  V1160  1998  VKHTLMN   
80 Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nông nghiệp  V420  1980  Hà nội   
79 Tuyển tập các công trình khoa học T3 - Thuỷ nông cải tạo đất  V1325  1999  ĐHTL   
78 Tưới mặt đất  V247  1978  Hà nội   
77 Thuỷ nông ở ĐBSCL  V920  1996  NXBNN   
76 Thuỷ nông  V389       
75 Tài nguyên đất  V1554  2002  ĐHQG HN   
74 Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn  V1455, 1556  2000  NXBNN   
73 Sử dụng hợp lý đất bằng biện pháp thuỷ lợi  V1553  2002  ĐHQG HCM   
72 Sinh thái học đồng ruộng  V360, 361  1981  Hà nội   
71 Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao  V145, 214  1970  Hà nội   
70 Quản lý và sử dụng nước trong hệ thống thuỷ nông  V497  1978  Hà nội   
69 Quản lý và khai thác các hệ thống thuỷ nông  V151  1986  Hà nội   
68 Quản lý công trình thuỷ lợi (ĐHTL)  V1591  2002  NXBNN   
67 Quản lý các công trình thuỷ nông  V206, 498  1973  Hà nội   
66 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng  V449, 450       
65 Phương pháp xây dựng chế độ luân canh  V156, 157  1980  Hà nội   
64 Phương pháp xác định thông số của tầng chứa nước (dịch)  V319  1982  Hà nội   
63 Phương pháp tính toán thấm hệ thống thuỷ nông (dịch)  V367  1983  Hà nội   
62 Phương pháp phân tích đất - nước - phân bón - cây trồng  V956, 1200  1996  NXB GD   
61 Phát triển thuỷ lợi tại VN Cộng hoà  V917  1973  Viện ĐH Đà Lạt   
60 Những kiến thức cơ sở về thuỷ nông cải tạo đất  V866  1983  NXBNN   
59 Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng T3 (dịch)  V239  1969  Hà nội   
58 Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng T2 (dịch)  V126  1964  Hà nội   
57 Nguồn nước và tính toán thuỷ lợi  V1145  1993  NXB KHKT   
56 Nghiên cứu (sơ bộ) khả năng hiện thực khai thác nhanh chóng khu ĐTM  V845  1976  UB sông Mêkong   
55 Nông dân với công tác thuỷ lợi  V1454  2001  NXBNN   
54 Mấy điều cần biết về tưới tiêu theo phương pháp khoa học  V58  1964  Hà nội   
53 Mẫu xây dựng hệ thống thuỷ nông cho lúa - rau - mầu  V1557  2000  NXBNN   
52 Một số kết quả nghiên cứu thuỷ nông cải tạo đất  V436  1993  HCM   
51 Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và PTNT  V1558  2001  Bộ NN & PTNT   
50 Mạng lưới thoát nước  V992, 997  1996  NXB XD   
49 Môn học kỹ thuật nông nghiệp đại cương T2  V583  1990  Hà nội   
48 Môn học kỹ thuật nông nghiệp đại cương T1  V582  1990  Hà nội   
47 Luật tài nguyên nước  V1223, 1224  1998  Chính trị QG   
46 Kỹ thuật trồng mầu  V248  1980  HCM   
45 Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước  V1448  2002  NXBNN   
44 Kết quả nghiên cứu KHCN trong NN & PTNT giai đoạn 1996 - 2000  V1567  2002  Vụ KHCN & CLSP   
43 Kinh tế sử dụng tổng hợp nguồn nước  V1428  1999  ĐHTL   
42 Khí tượng nông nghiệp   V1147  1997  NXBNN   
41 Khoa học đất ứng dụng  V1116, 1384  1997  Hà nội   
40 Hoá nước (ĐHTL)  V1590  2002  NXBXD   
39 Hệ thống hoá luật lệ về nông nghiệp T2  V180  1984  Hà nội   
38 Hệ thống hoá luật lệ về nông nghiệp T1  V179  1984  Hà nội   
37 Hệ sinh thái nông nghiệp  V32  1984  Hà nội   
36 Hiệu quả sử dụng quỹ ruộng đất trong điều kiện tưới nước (dịch)  V37, 79, 80  1982  Hà nội   
35 Hạn hán và những giải pháp giảm thiệt hại  V1504  2002  NXBNN   
34 Giáo trình thuỷ nông T3  V495, 1099, 1198, 1401  1970  Hà nội   
33 Giáo trình thuỷ nông T2  V494, 1098, 1197, 1400  1970  Hà nội   
32 Giáo trình thuỷ nông T1  V493, 1097, 1196, 1399  1970  Hà nội   
31 Giáo trình thuỷ nông T3  V76  1972  Hà nội   
30 Giáo trình thống kê nông nghiệp   V158  1981  Hà nội   
29 Giáo trình nguyên lý máy làm đất và công nghệ cơ học những vật liệu nông nghiệp  V479  1982  Hà nội   
28 Giáo trình mô hình toán chất lượng nước  V1093  1996  ĐHTL   
27 Giáo trình kinh tế thuỷ nông (ĐH Thuỷ lợi)  V1077  1996  NXBNN   
26 Giáo trình kinh tế thuỷ nông  V1427  1995  ĐHTL   
25 Giáo trình kinh tế thuỷ nông  V546  1998  Hà nội   
24 Giáo trình cung cấp nước  V670  1978  Hà nội   
23 Giáo trình cây lúa  V385  1978  Hà nội   
22 Giáo trình đất phèn T1 (ĐHTL)  V1405, 1406, 1589  1999  NXBNN   
21 Địa lý ĐBSCL  V249  1986  Đồng tháp   
20 Đất (dịch)  V500  1956  NXB Nông thôn   
19 Đất và cây trồng T2  V244  1984  HCM   
18 Đất và cây trồng T1  V243  1984  HCM   
17 Đất phèn ở ĐBSCL  V62  1982  Đồng tháp   
16 Đất nông nghiệp TPHCM và hướng sử dụng  V1118  1996  NXBNN   
15 Đời sống cây trồng  V142  1969  Hà nội   
14 Chế độ tưới nước cho cây trồng  Vb74  1977  Hà nội   
13 Chế độ nước và việc tưới nước cho các cây nông nghiệp  V57  1962  Hà nội   
12 Cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng (dịch)  V49  1982  Hà nội   
11 Cơ sở quản lý khoa học nền sản xuất nông nghiệp (dịch)  V215  1978  HCM   
10 Công trình trong hệ thống thuỷ nông  V496, 1096, 1195, 1402  1992  Hà nội   
9 Công trình trên hệ thống kênh (dịch)  V499  1978  Hà nội   
8 Công trình kết hợp giao thông thuỷ lợi nông thôn  V1403  2000  NXBXD   
7 Công tác thuỷ lợi vùng rau   V246  1985  Hà nội   
6 Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm nước  V1521  2003  NXBNN   
5 Bảo vệ và sử dụng nguồn nước  V1458  2000  NXBNN   
4 Bảo vệ đất về chống xói mòn (dịch)  V250  1981  Hà nội   
3 Bài tập thuỷ nông  V1095, 1199, 1425  1995  ĐHTL   
2 Báo cáo về khả năng phát tiển nông nghiệp với các biện pháp thuỷ lợi ở ĐBSCL  V840  1975  Bộ thuỷ lợi   
1 Báo cáo khoa học kỹ thuật nông nghiệp   V272  1976  Hà nội   

Liên kết web