Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ lực công trình
123 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
123 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/2000  2012  Hà Nội   
122 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/1999  2012  Hà Nội   
121 Sổ tay tính toán Thủy lực  VL/1998  2012  Hà Nội   
120 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1997  2006  Hà Nội   
119 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1996  2006  Hà Nội   
118 Giáo trình Thủy lực - tập 2  VL/1995  2006  Hà Nội   
117 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1994  2006  Hà Nội   
116 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1993  2006  Hà Nội   
115 Giáo trình Thủy lực - tập 1  VL/1992  2006  Hà Nội   
114 Tuyển tập công trình: Hội nghị Khoa học Cơ Thủy khí toàn quốc năm 2015  1982/VL  2016  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ   
113 Tuyển tập công trình: Hội nghị Khoa học Cơ Thủy khí toàn quốc năm 2010  1919/VL; 1920/VL  2011  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ   
112 Phần mềm DELTA cho tính toán dòng chảy và chất lượng nước trên hệ thống kênh sông  1915/VL; 1916/VL; 1917/VL; 1918/VL  2010  NXB Nông nghiệp    
111 Thủy lực sông ngòi  1886/VL  2007  NXB Giáo Dục   
110 Tính toán thủy lực cống và mương thoát nước   1903/VL  2004  NXBXD   
109 BT Thuỷ lực T2   V1778  2005       
108 BT Thuỷ lực T1   V1777  2005       
107 Thuỷ lực T2   V1776  2006     
106 Thuỷ lực T1   V1775  2006     
105 Thủy lực công trình   V1711  2005  NXBXD   
104 Tính toán khí thực các công trình thủy lợi   V1710  2003  NXBXD   
103 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình   V1709  2005  Viện KHTL   
102 Bài tập Thủy lực T2 (Tái bản, bổ sung)   V1708  2006  ĐHTL   
101 Bài tập Thủy lực T1 (Tái bản, bổ sung)   V1707  2006  ĐHTL   
100 Thủy lực T2 (Tái bản, bổ sung)   V1706  2006  ĐHTL   
99 Thủy lực T1 (Tái bản, bổ sung)   V1705  2006  ĐHTL   
98 Nối tiếp tiêu năng hạ lưu CTTL   V1770  2006  NXB Xây dựng   
97 Thuỷ công T2   V1738  2005  NXB Xây dựng   
96 Tuabin thuỷ lực   V1737  2004  NXB Xây dựng   
95 Thuỷ công T1   V1736  2004  NXB Xây dựng   
94 Vật đệm làm kín nước cửa van các công trình  V227  1976  Hà Bắc   
93 Vài phương pháp số để tính toán các môi trường liên tục và các kết cấu  V615  1973  Hà nội   
92 Tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước  V1602  2004  NXBXD   
91 Tính toán thuỷ lợi  V1604  2001  ĐHQG   
90 Tính toán kết cấu đường hầm và máng mỏng  V620  1974  Hà nội   
89 Tính toán kết cấu đường hầm thuỷ công  V612  1975  Hà nội   
88 Tính toán khí thực các công trình thuỷ lợi  V1597  2003  NXBXD   
87 Tính toán kho nước lợi dụng tổng hợp  V621  1975  Hà nội   
86 Tính toán cân bằng nước trong điều hành hệ thống bằng phương pháp số  V813  1994  NXB KHKT   
85 Tuyển tập khoa học về thuỷ động lực sông  V1311  2001  Viện HN   
84 Tuyển tập công trình NC thuỷ lực bùn cát và lòng dẫn sông Hồng  V415  1984  Hà nội   
83 Tuyển tập công trình hội nghị KH cơ học thuỷ khí toàn quốc 2004  V1606  2005  Hội cơ học   
82 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thuỷ khí và công nghệ mới  V1519  2002  Hội cơ học   
81 Tuyển tập công trình các hội thảo KH cơ thuỷ khí với môi trường và phòng chống thiên tai  V1328  2000  Hội CTK   
80 Tuyển các công trình khoa học T4  V1326  1999  ĐHTL   
79 Tuabin nước của trạm thuỷ điện  V682  1974  Hà nội   
78 Trạm thuỷ luân dùng cho vùng núi và triều  V886  1994  NXBNN   
77 Trạm thuỷ điện nhỏ và vừa  V688  1987  Hà nội   
76 Thí nghiệm máy bơm  V667  1971  Hà nội   
75 Thuỷ năng và điều tiết dòng chẩy  V1392  2000  NXBXD   
74 Thuỷ lực và khí động lực  V1050, 1139  1997  NXB KHKT   
73 Thuỷ lực và cung cấp nước trong nông nghiệp  V537  1981  Hà nội   
72 Thuỷ lực T3  V556  1987  Hà nội   
71 Thuỷ lực T2  V954  1994  NXBGD   
70 Thuỷ lực T2  V555  1989  Hà nội   
69 Thuỷ lực T1, 2, 3  V1187->1190  1987  NXB ĐH&THCN   
68 Thuỷ lực T1  V529  1987  Hà nội   
67 Thuỷ lực dòng chẩy hở (ĐHTL)  V1370  1998  NXBNN   
66 Thuỷ lực chặn dòng sông (dịch)  V525  1974  Hà nội   
65 Thuỷ lực đại cương. Tóm tắt lý thuyết bài tập tra cứu số liệu  V1251  1999  NXBXD   
64 Thuỷ lực đại cương  V1534  1999  NXBXD   
63 Thuỷ khí động lực kỹ thuật T2  V663  1979  Hà nội   
62 Thuỷ khí động lực kỹ thuật T1  V351, 662  1979  Hà nội   
61 Thuỷ công T2  V1083  1989  NXBNN   
60 Thuỷ điện T2 dùng cho ngành thuỷ nông và tại chức  V677  1975  Hà nội   
59 Thiết kế và thi công trạm thuỷ điện nhỏ  V880  1993  NXBXD   
58 Thiết kế công trình thuỷ công (dịch)  V1299    NXB NT   
57 Sổ tay tính toán thuỷ lực  V530, 1186  1984  Hà nội   
56 Sổ tay máy bơm   V1303  1999  NXBXD   
55 Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi T3  V238  1982  Hà nội   
54 Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi T1, 2, 3, 4, 5  V531->535  1979  Hà nội   
53 Phương pháp số giải bài toán thuỷ lực cho lòng dẫn hở (chuyên đề)  V616  1973  Hà nội   
52 ổn định và động lực học công trình  V1028, 1036  1997  NXBXD   
51 ổn định và động lực học công trình  V468  1974  Hà nội   
50 Những vấn đề hạ du công trình thuỷ điện Hoà Bình  V418  1984  Hà nội   
49 Nguồn nước và tính toán thuỷ lợi  V716, 1270  1994  Hà nội   
48 Nối tiếp và tiêu năng hạ lưu công trình tháo nước  V1535  2003  NXBXD   
47 Một số kết quả nghiên cứu thuỷ lực - thuỷ công - sông ngòi  V431  1993  HCM   
46 Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thuỷ  V1572  2003  NXBXD   
45 Lắp ráp và sửa chữa tổ máy thuỷ lực  V681  1972  Hà nội   
44 Khảo sát và thiết kế trạm thuỷ điện nhỏ  V685  1971  Hà nội   
43 Giáo trình tuabin thuỷ lực  V686  1982  Hà nội   
42 Giáo trình thuỷ năng  V687, 1088  1974  Hà nội   
41 Giáo trình thuỷ lực T3  V1414  1998  ĐHTL   
40 Giáo trình thuỷ lực T2  V1412  1998  ĐHTL   
39 Giáo trình thuỷ lực T1  V1410  1998  ĐHTL   
38 Giáo trình thuỷ công T1, 2 (ĐHTL)  V1153, 1154       
37 Giáo trình máy bơm và trạm bơm T2  V1391  1971  ĐHTL   
36 Giáo trình máy bơm và trạm bơm T1  V1390  1971  ĐHTL   
35 Giáo trình cung cấp nước  V670  1978  Hà nội   
34 Giáo trình cấp thoát nước  V1129  1993  NXBXD   
33 Giáo trình cơ sở công trình thuỷ lợi  V629  1976  Hà nội   
32 Giáo trình công trình trạm và nhà máy thuỷ điện T2  V679  1978  Hà nội   
31 Giáo trình công trình trạm và nhà máy thuỷ điện T1  V678  1978  Hà nội   
30 Đồ án môn học thuỷ công  V1429  2001  NXBXD   
29 Đồ án môn học thuỷ công  V1084  1992  Hà nội   
28 Đồ án môn học thuỷ công  V665  1992  Hà nội   
27 Dòng không ổn định trong kênh hở  V97, 146, 488  1974  Hà nội   
26 Cửa van tự động thuỷ lực bản lệch trục ngang  V1582  2004  NXBNN   
25 Chuyên đề lập kế hoạch chạy máy cho trạm bơm tưới  V669  1974  Hà nội   
24 Chế độ công tác của trạm thuỷ điện   V680  1972  Hà nội   
23 Cơ học cơ sở T2  V1142  1997  NXB KHKT   
22 Cơ học cơ sở T1  V1141  1997  NXB KHKT   
21 Cơ học công trình  V1393  1998  NXBNN   
20 Công trình trên hệ thống kênh  V184  1978  Hà nội   
19 Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước  V1250  1999  NXBXD   
18 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi (tính thuỷ văn - thuỷ lực - kết cấu)  V1080, 1367  1977  NXB KHKT   
17 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi   V557  1987  Hà nội   
16 Các thiết bị bơm. Tài liệu kỹ thuật tưới tiêu Viện tưới Nhật Bản  V930  1991     
15 Các bảng tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước  V1603  2003  NXBXD   
14 Các bảng tính thuỷ lực (ĐHTL)  V1115  1991  Hà nội   
13 Bài tập và đồ án trạm bơm  V668  1971  Hà nội   
12 Bài tập và đồ án môn học máy bơm - trạm bơm  V1389  1998  ĐHTL   
11 Bài tập thuỷ lực và máy thuỷ lực toàn tập  V526  19791  Hà nội   
10 Bài tập thuỷ lực và máy thuỷ lực  V897, 950  1993  NXBGD   
9 Bài tập thuỷ lực T2  V1185  1979  NXBĐH   
8 Bài tập thuỷ lực T2  V527  1979  Hà nội   
7 Bài tập thuỷ lực T1 (dùng cho ĐH Kỹ thuật)  V1249  1973  NXB ĐH&THCN   
6 Bài tập thuỷ lực T1  V1184  1992  ĐHTL   
5 Bài tập thuỷ lực T1  V528  1984  Hà nội   
4 Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng T2  V345  1979  Hà nội   
3 Bài giảng thuỷ công  V1085  1996  NXBNN   
2 Bơm tuabin và trạm bơm tổng hợp  V1131  1996  NXBXD   
1 Bơm li tâm và bơm hướng trục (dịch)  V560  1974  Hà nội   

Liên kết web