Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Môi trường
29 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
29 Môi trường và tài nguyên sinh vật khu đa dạng sinh học rừng ngập mặn Cà Mau  VL 1914  2009  NXB Nông nghiệp   
28 Con người và môi trường   Vl 1849,Vl 1850  2006  NXB Nông nghiệp   
27 Hoá nước   V1723  2002  NXB Nông nghiệp   
26 Khí tượng thời tiết khí hậu   V1724  2002  NXB Nông nghiệp   
25 Môi trường & đánh giá tác động MT-T2  V1714  2002  ĐHTL   
24 Môi trường & đánh giá tác động MT-T1   V1713  2002  ĐHTL   
23 Viễn thám trong NC tài nguyên và MT  V1588  2002  NXBNN   
22 Thiên tai ven biển và cách phòng tránh  V1587  2002  NXBNN   
21 Sinh thái và MT  V1541  2001  ĐHQGHN   
20 Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm MT nước  V1348  1998  NXBNN   
19 Ô nhiễm môi trường nước và không khí  V510  1987  Hà nội   
18 MT và đánh giá tác động MT T2 (ĐHTL)  V1276  1999  NXB KHKT   
17 MT và đánh giá tác động MT T1 (ĐHTL)  V1275  1997  NXB KHKT   
16 MT sinh thái - Vấn đề và giải pháp  V1274  2000  NXB KHKT   
15 MT khí hậu thay đổi, mối hiểm hoạ của toàn cầu (dịch)  V1273  1998  NXBXD   
14 MT không khí  V1278  2000  NXB trẻ   
13 Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý MT  V1254, 1294, 1540  1999  NXB KHKT   
12 Môi trường - Tuyển tập NC T1  V1253  1998  NXBGD   
11 Hoá học MT  V1151, 1539  1997  NXB KHKT   
10 Giáo trình MT và bảo vệ MT  V1150  1998  NXB KHKT   
9 Con người và MT  V1121, 1277    HCM   
8 Con người và môi trường  V1054  1996  NXB KHKT   
7 Chiến lược và chính sách MT  V1041  1997  NXBXD   
6 Cải thiện MT ở trong điều kiện khí hậu Việt Nam  V1039  1996  HCM   
5 Công nghệ MT  V1038, 1149  1997  NXB KHKT   
4 Công nghệ cung cấp nước sạch và vệ sinh MT  V1037  1997  Hà nội   
3 Các giải pháp kiến trúc khí hậu Việt Nam  V1030, 1040  1997  NXBXD   
2 Bảo vệ MT trong XDCB  V1029  1997  NXBNN   
1 Bảo vệ MT - Quản lý chất lượng nước  V551  1989  Hà nội   

Liên kết web