Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Đồng bằng sông Cửu Long
113 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
113 Annual report 2002 - Mekong river commission    2002  MRC   
112 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là chủ tịch Hội đồng và chủ tịch UB liên hiệp Uỷ hội Mêkong 2002-2004    2004  Văn phòng thưòng trực   
111 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2003  MRC   
110 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2002  MRC   
109 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)    2003  MRC   
108 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin    2002  MRC   
107 Kết quả sơ bộ tính lưu lượng nước thực đo năm 2000 ĐBSCL (Khu vực tứ giác Long Xuyên đến ngày 10/10/2000      Tổng cục KTTV   
106 Kết quả sơ bộ tính lưu lượng nước thực đo năm 2000 ĐBSCL (Khu vực tứ giác Long Xuyên đến ngày 10/10/2000      Tổng cục KTTV   
105 BC nhận định về trận lũ lịch sử năm 2000 và chiến lược biện pháp kiểm soát lũ ở ĐBSCL    2000  PV KSTL   
104 BC nhận định về trận lũ lịch sử năm 2000 và chiến lược biện pháp kiểm soát lũ ở ĐBSCL    2000  PV KSTL   
103 DA phát triển thuỷ lợi ĐBSCL. Cập nhật NC khả thi: Đánh giá tác động môi trường    1998  BQL DA TW Tlợi Bộ NN&PTNT   
102 Cơ sở khoa học cho phương án kiểm soát lũ ĐTM (Đề tài KH cấp NN Tập 2. GS. Nguyễn Sinh Huy)    1998     
101 BC sơ kết 3 năm thực hiện các QĐ của Chính phủ về phát triển KTXH ĐBSCL    1999  Bộ XD   
100 BC 1 số vấn đề vay vốn tôn nền nhà theo QĐ256/TTg ở ĐBSCL    1999  Ngân hàng   
99 BC kết quả thực hiện QĐ99/TTg về GTVT ở ĐBSCL (Đầu tư 96-98 và kế hoạch 99-2000)    1999  Bộ GTVT   
98 BC sơ kết 3 năm (1996-1998) Thực hiện QĐ99/TTg và kế hoạch 2 năm 99-2000.    1999  Ban chỉ đạo QĐ99/TTg   
97 BC sơ kết 3 năm (1996-1998) Thực hiện QĐ99/TTg và kế hoạch 2 năm 99-2000.    1999  Ban chỉ đạo QĐ99/TTg   
96 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)    1998     
95 Tài liệu khảo sát thuỷ văn lũ 1997 vùng ĐTM    1998  Tổng cục KTTV   
94 Tài liệu khảo sát thuỷ văn lũ 1997 vùng ĐTM    1998  Tổng cục KTTV   
93 DA NC khả thi cải tạo luồng lạch vào cửa sông Hậu (Hội thảo 29/4/98 tại TPHCM)         
92 BC công tác XD thuỷ lợi tại ĐBSCL (tình hình 9 tháng đầu 98, KH 99, dự kiến 2000)    1998  Bộ NN&PTNT   
91 Quy hoạch lũ ĐBSCL (BC tóm tắt) 9/1998    1998  PVQHTLNB   
90 Quy hoạch lũ ĐBSCL (BC tóm tắt) 8/1998    1998  PVQHTLNB   
89 Saturated Horizontal Hydraulic Conductivity in an Acid sulphate soil - A minor field study in the Vietnamese Mekong delta    1997  Swedish University of agricultural sciences   
88 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)    1997  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
87 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)    1997  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
86 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document    1997  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
85 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document    1997  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
84 Khảo sát NC đánh giá nước dưới đất ở các tỉnh ĐBSCL         
83 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)    1997  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
82 Mekong river commmission - Study on environmentally sound management of siol and water in the Vietnamese plain of reeds and the Cambodian flood plains (Draft project document    1998  MRC Secretariat - Bangkok - Thailan   
81 Tài liệu khảo sát thuỷ văn mùa lũ 96 ở ĐBSCL (Phụ lục kết quả thực đo - Tài liệu gốc)    1997  Tổng cục KTTV   
80 Tài liệu khảo sát thuỷ văn mùa lũ 96 ở ĐBSCL (Phụ lục kết quả thực đo - Tài liệu gốc)    1997  Tổng cục KTTV   
79 Mekong river commmission….30/1/98    1998     
78 DA phát triển ĐBSCL (BC giữa kỳ)    1997  Bộ NN&PTNT   
77 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong    1997  UB sông MK   
76 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong    1997  UB sông MK   
75 Tài liệu khảo sát thuỷ văn mùa lũ 96 ở ĐBSCL (Phụ lục kết quả thực đo - Tài liệu photo)    1997  Tổng cục KTTV   
74 Tài liệu khảo sát thuỷ văn mùa lũ 96 ở ĐBSCL (Phụ lục kết quả thực đo - Tài liệu gốc)    1997  Tổng cục KTTV   
73 BC tổng kết 10 năm khai thác và phát triển KTXH Đồng tháp mười (87-97)    1997     
72 Quy hoạch lũ ĐBSCL. Giai đoạn ngắn hạn. BC chi tiết về các thông số thuỷ lực cho các tuyến đường vượt lũ    1997  PVQHTLNB   
71 Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch lũ ngắn hạn ở ĐBSCL    1997  Bộ NN&PTNT   
70 Quy hoạch lũ ĐBSCL. Biện pháp kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên (BC tóm tắt)    1997  PVQHTLNB   
69 Hội thảo khoa học: Khả năng thoát lũ ĐBSCL sang biển Tây    1997  Bộ KH + Bộ NN + TT KH tự nhiên   
68 BC tóm tắt quy hoạch lũ ĐBSCL giai đoạn ngắn hạn    1997  PVQHTLNB   
67 BC tóm tắt quy hoạch lũ ĐBSCL giai đoạn ngắn hạn    1997  PVQHTLNB   
66 Quy hoạch lũ ĐBSCL giai đoạn ngắn hạn (BC tóm tắt)    1997  PVQHTLNB   
65 Quy hoạch lũ ĐBSCL giai đoạn ngắn hạn (BC tóm tắt)    1997  PVQHTLNB   
64 Đặc điểm khí tượng thuỷ văn với sản xuất nông nghiệp ĐBSCL         
63 Đề tài 06-02-04-06: Tổng hợp thuỷ văn thuỷ lợi ĐBSCL         
62 BC khoa học: tổng quan NC tưới tiêu vùng nước ngọt ĐBSCL         
61 Điều tra cơ bản tài nguyên nước vùng bán đảo Cà Mau (Đề tài 06-02-04-03)         
60 Tóm tắt tài liệu NC ĐBSCL của UB Mêkong năm 1970 và chuyên viên Hà Lan         
59 Các kiến nghị về phát triển nông nghiệp bằng thuỷ lợi ở châu thổ SCL. Tập 2. Khí hậu         
58 Các kiến nghị về phát triển nông nghiệp bằng thuỷ lợi ở châu thổ SCL. Tập 4. Thuỷ văn         
57 Quy hoạch chỉ đạo lưu vực 1970. Tập 4. Chương 4         
56 Quy hoạch chỉ đạo lưu vực 1970. Tập 3. Chương 3         
55 Quy hoạch chỉ đạo lưu vực 1970. Tập 2. Chương 2         
54 Quy hoạch chỉ đạo lưu vực 1970. Tập 1. Chương 1         
53 Quy hoạch nguồn nước sông Mêkong (Tài liệu Liên hiệp quốc)    1972  Hà Nội   
52 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong      Bộ TL   
51 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong    1974  Bộ TL   
50 Nhu cầu đắp đê cho vùng DA nông nghiệp Cái Sắn         
49 Các kiến nghị về phát triển nông nghiệp bằng các biện pháp thuỷ lợi ở sông Mêkong    1974     
48 Phân tích các trận bão nhiệt đới quan trọng tác động đến hạ lưu sông Mêkong    1970     
47 Sông mêkong và khai thác lưu vực sông Mêkong    1976     
46 Kế hoạch phát triển sông Mêkong    1974     
45 Kế họạch tổng thể phát triển ĐBSCL    1974     
44 Phúc trình về hội thảo pháp lý và hành chính về thiết lập DA trên sông Cửu Long    1969  Bangkok   
43 Khảo sát 4 sông nhánh trong hạ lưu lưu vực sông Mêkong    1976     
42 Phúc trình của phái đoàn Việt Nam cộng hòa về cuộc họp soạn thảo tài nguyên nước…    1971  Bangkok   
41 ý kiến sơ khởi về nguyên tắc và thuỷ ước Mêkong    1972     
40 Mô hình toán dòng chẩy hạ lưu sông Mêkong đến Tân Châu và Châu Đốc      Nguyễn Ngọc Trân & Trịnh Quang Hoà   
39 Chương trình VRSAP và mô hình toán lũ ở ĐBSCL    1996  PVQHTLNB   
38 Mô hình thuỷ lực 96 dùng cho chống lũ ĐBSCL và một số lưu ý    1996  Nguyễn Tất Đắc   
37 Quy hoạch chống lũ ĐBSCL ( Tóm tắt và kiến nghị)    1996  Trần Đức Khâm   
36 Sơ đồ KODO1 tính lũ ĐBSCL    1996     
35 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố lũ ĐBSCL làm cơ sở phương án phòng chống lũ    1996     
34 Kinh nghiệm thực tế cống vùng triều ĐBSCL    1996  Cty TVXDTL2   
33 Giới triệu 1 số kinh nghiệm thực tế và thi công đập vùng triều ở ĐBSCL    1996     
32 KH thủy lợi 5 năm 96-2000 phục vụ phát triển sản xuất và dân cư ĐBSCL    1996     
31 Giới thiệu một số DA vùng triều ĐBSCL của Cty TVXD TL2    1996     
30 BC kết cấu thích hợp của cống vùng triều ĐBSCL    1996     
29 BC kết cấu thích hợp của cống vùng triều ĐBSCL    1996     
28 BC thiết kế kết cấu cống vùng triều ĐBSCL    1996  Cty TVXD Cần Thơ   
27 Strategic review of the Mekong committee    1992  Gabor Bruszt with desk study of Tor Hernes   
26 Chất lượng nước ở ĐTM     1988  Phân viện QHTL   
25 Mekong delta salinity intrsion studies phase II - A special report on modelling of tidal propagation and salinity intrusion in the mekong main estuarine system by Nguyen Nhu Khue    1986  Mekong secrectariat   
24 Tính hệ số khuyếch tán tại một số điểm trên dòng chính sông Mêkong No07 (Ngô Thế Khải & Nguyễn Chí Công)    1987  HCM City   
23 Report on estimation of salinity dispersion coefficient at some locations in the mekong main branches No 07 by Ngo The Khai & Nguyen Chi Cong (Prepared for The Seminar Concluding phase II of Salinity Intrsion Studies in the Mekong Delta)    1987  HCM City   
22 BC tóm tắt những vấn đề chính của quy hoạch thuỷ lợi ở ĐBSCL         
21 Prepared by Sub-Institute of Water Resources Planning Managemet (Master plan of water control development in the Mekong delta)         
20 Water development economics course (Course report)    1989  Mekong secrectariat   
19 Những triển vọng phát triển lưu vực hạ lưu sông mêkong (BC tóm tắt)    1987     
18 Những triển vọng phát triển lưu vực hạ lưu sông mêkong (BC tóm tắt)    1987     
17 Report on activities of Vietnamese wetland team on wetlands in the Mekong delta, Viet Nam    1992  Mekong secrectariat   
16 Reserve design of core & buffer region in tram chim area, mekong deltaby To Van Truong    1992  Mekong secrectariat   
15 Hydrological wetland restoration in the Mekong Delta      USA   
14 Mekong priority functions - Mission report    1992  Mekong secrectariat   
13 BC tổng kết 12 năm hợp tác Mêkong của Việt Nam (78-90)    1990  Hà nôi   
12 Technical report testing of large scale mathematical model of the entire Mekong delta (by Nguyen Nhu Khue)    1991  Bangkok   
11 Cân bằng, bảo về và sử dụng lâu bền tài nguyên nước ĐBSCL    1995  Phân viện KSQHTL NB  Đã bổ sung sửa chữa 
10 Định hướng quy hoạch lũ ĐBSCL (BC tóm tắt)    1995  Phân viện KSQHTL NB   
9 Quy hoạch phòng chống lũ ĐBSCL. Giai đoạn ngắn hạn    1995  Phân viện KSQHTL NB   
8 Quy hoạch phòng chống lũ ĐBSCL. Giai đoạn ngắn hạn    1995  Phân viện KSQHTL NB   
7 Cân bằng, bảo vệ và sử dụng lâu bền tài nguyên nước ĐBSCL (BC tóm tắt)    1995  Chương trình KC 12  Đã bổ sung sửa chữa 
6 BC khoa học vấn đề điều khiển lũ phục vụ khai thác và cải tạo ĐTM (phương án đề xuất)    1995  Phân viện địa lý   
5 Kết quả ĐTCB lao động và một số vấn đề XH vùng ĐNB (94-95)    1995  Bộ LĐ TBXH   
4 Kết quả ĐTCB lao động XH vùng ĐBSCL (94-95)    1995  Bộ LĐ TBXH   
3 Sử dụng tài nguyên nước và hạn chế hậu quả lũ ĐTM (BC tóm tắt)    1995  TT KHCN tự nhiên & QG   
2 Tài liệu triển khai nghị quyết 99/TTg    1996  Bộ NN&PTNT   
1 Tài liệu triển khai nghị quyết 99/TTg    1996  Bộ NN&PTNT   

Liên kết web