Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sông Mekong

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
76 Proceedings of the 4th Annual Mekong Flood Forum     2006     
75 5th Annual Mekong Flood Forum     2007     
74 Annual Mekong Flood Report 2006     2007     
73 Game-Tibet POP/IOP Dataset CD (Vol.1)     2006     
72 Proceedings of the 4th Annual Mekong Flood Forum     2006     
71 Deep pools as dry season habitalrs in the Mekong River Basin     2005     
70 Mekong giant fish species: on their management and biology     2005     
69 Gender and fisheries in the Lower Mekong Basin     2005     
68 Chương trình hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mekong     2006     
67 Meeting the needs, keeping the balance. Strategic Plan 2006-2010     2006     
66 Annual Report 2005     2006     
65 Annual Flood Report 2005     2006     
64 Hydro-acoustic Survey of Deep Pools in the Mekong River in Southern Lao PDR and Northern Cambodia. MRC Technical Paper No.11     2006     
63 Tagging fish - a case study from the Tonle Sap, Cambodia. MRC Technical Paper No.12     2006     
62 Báo cáo đánh giá tiềm năng và chiến lược phát triển thủy sản của Campuchia và mối quan hệ đối với sự phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa ở ĐBSCLB¸     2006     
61 Program and abbbstracts International Conference on " Mekong research for people of the Mekong"- 18-21 October,2006 at Dusit Island Resort Hotel Chiang Mai, Thailand.(kem 1 dia)     2006     
60 Morphological characteristics of lover Mekong River Project (MCLMR Project). Report December 2005. Prepared for Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) " Sustainable Water Policy Scenario for river basins with rapidly increasing popul     2005     
59 Annual report 2004 - 21 st Century COE Program     2004     
58 Annual report 2004 - 21 st Century COE Program     2004     
57 Quản lý tổng hợp chất lượng nước ( Báo cáo số 1)     2005     

1-20/76, tổng cộng 4 trang
Liên kết web