Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sông Mekong

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
36 Annual Flood Report 2005     2006     
35 Tagging fish - a case study from the Tonle Sap, Cambodia. MRC Technical Paper No.12     2006     
34 Báo cáo đánh giá tiềm năng và chiến lược phát triển thủy sản của Campuchia và mối quan hệ đối với sự phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa ở ĐBSCL (Thuộc đề án tổng hợp nghiên cứu tổng quan tác động môI trường do phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia đố     2006     
33 Program and abbbstracts International Conference on " Mekong research for people of the Mekong"- 18-21 October,2006 at Dusit Island Resort Hotel Chiang Rai, Thailand.(kem 1 dia)     2006     
32 Morphological characteristics of lover Mekong River Project (MCLMR Project). Report December 2005. Prepared for Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) " Sustainable Water Policy Scenario for river basins with rapidly increasing popul     2005     
31 Quản lý tổng hợp chất lượng nước (Báo cáo số 1)     2005     
30 Annual report 2002 - Mekong river commission     2002     
29 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là chủ tịch Hội đồng và chủ tịch UB liên hiệp Uỷ hội Mêkong 2002-2004     2004     
28 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
27 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2002     
26 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
25 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin     2002     
24 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)     1998     
23 Saturated Horizontal Hydraulic Conductivity in an Acid sulphate soil - A minor field study in the Vietnamese Mekong delta     1997     
22 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
21 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
20 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
19 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
18 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
17 Mekong river commmission - Study on environmentally sound management of siol and water in the Vietnamese plain of reeds and the Cambodian flood plains (Draft project document     1998     

41-60/76, tổng cộng 4 trang
Liên kết web