Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Theo thông báo số 23/TB - VKHTLMN, ký ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự lo lương năm 2020 (Đính kèm bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020   

Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện thông báo kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự lo lương năm 2020 (Đính kèm bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:

  Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:                             07 chỉ tiêu, gồm:

1. Ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031):              01 chỉ tiêu

2. Ngạch Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03):  06 chỉ tiêu

I. Cơ sở pháp lý và đối tượng tuyển dụng:

1. Cơ sở pháp lý tuyển dụng:

- Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 15/2012/TT - BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Quy trình tuyển dụng viên chức của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam ban hành ngày 01/9/2017.

2. Đối tượng xét tuyển:

          - Người lao động đang làm việc tại Viện theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có thời hạn và các cá nhân ngoài Viện hội đủ các tiêu chí xét tuyển.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển:

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự, có sức khỏe đảm đương được công tác;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và ưu tiên người có độ tuổi:

Dưới 35 tuổi: Tốt nghiệp Đại học;

Dưới 40 tuổi: Tốt nghiệp Thạc sĩ;

Dưới 50 tuổi: Tốt nghiệp Tiến sĩ.

- Có lý lịch rõ ràng;

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam; phải dịch sang tiếng Việt và được chứng thực tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu xét tuyển.

- Đối với ngạch nghiên cứu viên phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc theo đúng chuyên môn (Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và quản lý khoa học).

2. Tiêu chuẩn trình độ đối với Kế toán viên (mã ngạch 06.031):

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Cử nhân kinh tế.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn trình độ đối với Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03):

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Xây dựng; Địa kỹ thuật; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Môi trường; Xây dựng công trình biển (ưu tiên bằng loại giỏi, Thạc sĩ, Tiến sĩ có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu);

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

III. Nguyên tắc, hình thức tuyển dụng:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

- Chỉ tuyển đủ số lượng, chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020;

- Tuyển dụng công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;

- Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định.

2. Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển:

Xét tuyển rộng rãi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. Thực hiện xét tuyển viên chức:

1. Cách xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

b. Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển viên chức tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2020 phải có đủ các điều kiện sau đây.

        a. Có điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên (nếu có);

        b. Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

        c. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161 cộng với điểm ưu tiên quy định khoản 3 Điều 10 Nghị định 161 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

V. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

1. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận tại Việt Nam và được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp Quận, Huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 04 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. (Ghi chú: Viện không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 13/9/2020.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 10/2020.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (http: www.siwrr.org.vn) hoặc liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh,

Điện thoại: 028.39.233.228

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:

- Báo Người lao động;

- VKHTLVN (để b/c);

- Website của VKHTLMN (để đưa tin);

- Lưu: VT, TCHC.

VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

Trần Bá Hoằng

Các tin Thông báo khác
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2023 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ (mã số ISSN:0866-7292). Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng ACOCI
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2022 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm: 1. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 01 chỉ tiêu 2. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03): 07 chỉ tiêu
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2021 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Giới thiệu tuyển dụng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường ở các tỉnh phía Nam. Viện được thành lập từ năm 1978, đến nay đã có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn kỹ thuật của Viện nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam.
Vị trí tuyển dụng: từ 05 - 15 người; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ sư ngành Cảng - Công trình biển; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường.
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 06 – 10 Kỹ sư, Thạc sỹ.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 02 – 04 nghiên cứu viên
1-12/19 tin
Liên kết web