Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Văn bản Pháp quy > Văn bản Bộ
Tên văn bản:Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Số, ký hiệu văn bản: 263/GCN-BXD
Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
Người ký: Vụ trưởng: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/09/2022
Hiệu lực thi hành: 08/09/2022
Trích yếu: Đủ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo giấy chứng nhận này.
Văn bản đính kèm:QD_263_BXD_PTNLAS155.pdf
VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 114_2018-ND-CP.pdf

VĂN BẢN BỘ
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng HAN-00006263 03/10/2022 chungchinangluchoatdongxaydung_soxaydung_2022.pdf
2 Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng BXD-00006263 11/10/2022 Chungchinangluchoatdongxaydung-2022.pdf
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 200 - cấp lần 02 20/04/2021 VIMCERTS_2021_2024.pdf
4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 200 - cấp lần 02 20/04/2021 VIMCERTS_2021_2024.pdf
5 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 263/GCN-BXD 08/09/2022 QD_263_BXD_PTNLAS155.pdf
6 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng 309/GCN - BXD 09/04/2019 QĐ-LASS-XD-155.pdf
7 Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số:115/QĐ-HĐXD-DN ngày 05/12/2017 - Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày 05/12/2022 BXD - 00006263 05/12/2017 Chungnhannanglucxaydung.pdf
8 Giấy chứng nhận - mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) 100/MKĐ 18/01/2022 Giaychungnhan-100-MKĐ-2022.pdf
9 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 35/GCN-BXD 18/01/2019 Giay chung nhan_35_GCN_BXD.pdf
10 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 2586/QĐ-BKHCN 06/09/2018 TCVN 12262-2018_Tinh toan TL tran dang phim pianoh.pdf
11 Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1892/QĐ-BTNMT 07/08/2017 Quyetdinh_1892_BTNMT.pdf
12 Quyết định Ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long 5406/QĐ-BNN-KHCN 26/12/2016 Quyetdinh_5406_BNN.pdf
13 Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1037 455/QĐ-BXD 31/07/2015 LAS1037.pdf
14 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN A106 08/12/2016 Chungnhan_KHCN.pdf
15 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 2862/QĐ-BNN-TCCB 18/09/2008 QD_ 2862.pdf

VĂN BẢN VIỆN
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 12/08/2022 ISO9001-2015-VIETNAME-ENGLISH-2022.pdf
2 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 11/08/2019 ISO9001-2015-VIETNAME-ENGLISH.pdf
3 Câp mã số chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Số 43/TTKHCN-ISSN 26/07/2012 Vanbancapmaso_Tapchi.pdf
4 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016_TiengViet.pdf
5 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030 số 1356/QĐ-VKHTLVN 01/10/2015 Quyet dinh_1356.pdf
6 Giấy chứng nhận tham gia hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 ( các phòng Thí nghiệm của Viện) FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016.pdf
7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC 21/11/2008 DieuleVien_21.11.08.doc
Liên kết web