Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Danh sách cán bộ hướng dẫn

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA VKHTLMN

STT

Chuyên ngành

Các hướng nghiên cứu

Người có thể hướng dẫn

Ghi chú

01

Môi trường đất và nước

 

GS-TS. Lê Sâm

GS. TSKH Nguyễn Ân Niên

PGS.TS. Lương Văn Thanh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Thái Thành Lượm

 

02

Điạ kỹ thuật xây dựng

 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thơ

GS.TS Trần Thị Thanh

GSTSKH. Lê Bá Lương

PGS.TS. Võ Phán

PGS.TS. Tô Văn Lận

GS.TS. Nguyễn Công Mẫn

 

03

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

 

GSTSKH Nguyễn Ân Niên

PGS.TS Hoàng Văn Huân

GS.TS Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

PGS.TS. Trịnh Công Vấn

GS.TS. Lương Phương Hậu

TS. Nguyễn Duy Khang

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

TS. Trần Thu Tâm

 

04

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

GS.TSKH Nguyễn Ân Niên

GS-TS. Lê Sâm;

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Lương văn Thanh

TS. Lương Quang Xô

 

Liên kết web