Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Văn bản Pháp quy > Văn bản Viện

VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 114_2018-ND-CP.pdf

VĂN BẢN BỘ
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng 309/GCN - BXD 09/04/2019 QĐ-LASS-XD-155.pdf
2 Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số:115/QĐ-HĐXD-DN ngày 05/12/2017 - Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày 05/12/2022 BXD - 00006263 05/12/2017 Chungnhannanglucxaydung.pdf
3 Giấy chứng nhận - mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) 100/MKĐ 22/01/2019 Giaychungnhan_KĐCLCTXD_2019.pdf
4 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 35/GCN-BXD 18/01/2019 Giay chung nhan_35_GCN_BXD.pdf
5 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 2586/QĐ-BKHCN 06/09/2018 TCVN 12262-2018_Tinh toan TL tran dang phim pianoh.pdf
6 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường VIMCERTS 200 07/08/2017 Giaychungnhan_QTMT.pdf
7 Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1892/QĐ-BTNMT 07/08/2017 Quyetdinh_1892_BTNMT.pdf
8 Quyết định Ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long 5406/QĐ-BNN-KHCN 26/12/2016 Quyetdinh_5406_BNN.pdf
9 Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 354/QĐ-BXD và 377/QĐ-BXD 06/07/2015 LAS 143.pdf
10 Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1037 455/QĐ-BXD 31/07/2015 LAS1037.pdf
11 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN A106 08/12/2016 Chungnhan_KHCN.pdf
12 Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 272/QĐ-BXD 14/06/2011 LAS155.pdf
13 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 2862/QĐ-BNN-TCCB 18/09/2008 QD_ 2862.pdf

VĂN BẢN VIỆN
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 11/08/2019 ISO9001-2015-VIETNAME-ENGLISH.pdf
2 Câp mã số chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Số 43/TTKHCN-ISSN 26/07/2012 Vanbancapmaso_Tapchi.pdf
3 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016_TiengViet.pdf
4 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030 số 1356/QĐ-VKHTLVN 01/10/2015 Quyet dinh_1356.pdf
5 Giấy chứng nhận tham gia hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 ( các phòng Thí nghiệm của Viện) FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016.pdf
6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC 21/11/2008 DieuleVien_21.11.08.doc
Liên kết web