Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Thông báo tuyển sinh
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam như sau:
1-1/1 tin
Liên kết web