Tuesday, 23/10/2018  

ISO 9001:2008

         

 

Salinity intrusion forecast in the Mekong Delta

 

Flooding forecast on river basins

 

Erosion of river banks and coastal area in the Mekong Delta

 

International Cooperation

 

Scientific and Technology

 

Scientific Council

 

Training

 

Other Activities

 

Library

 

Abstracts of annually scientific and technological magazines

 

Web linksTotal

1554611

Today

1

Online

18


 

TÓM TẮT TUYỂN TẬP KHCN 2004

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI

MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11  /TB-VKHTLMN

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 3  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Viết bài báo khoa học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện

  Kính gửi:          

         -  Các đơn vị, cán bộ khoa học thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;
         -  Các Giảng viên SĐH, cộng tác viên khoa học, NCS các khóa

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) xuất bản số chuyên đề đặc biệt vào tháng 8/2018. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm thành lập Viện xin thông báo một số vấn đề liên quan đến bài viết cho Tạp chí số chuyên đề như sau:

1) Nội dung bài viết

-  Bài viết được chọn đăng trong số chuyên đề đặc biệt tháng 8/2018 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu...trong thời gian 5 năm gần đây và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

- Bài viết có thể liên quan đến kết quả nghiên cứu cho cả giai đoạn 10, 20 năm của tác giả, nhưng cần mang tính tổng hợp, đúc kết cho cả quá trình.

 2) Tác giả

 - Kính mời lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ khoa học thuộc Viện (kể cả cán bộ khoa học của Viện đang học tập dài hạn ở nước ngoài) và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia viết bài.

-          Viện yêu cầu tất cả chủ nhiệm đề tài từ cấp Bộ trở lên phải có bài viết (được tính trong kết quả công bố bài báo của đề tài).

3) Hình thức

- Bản thảo bài gồm file mềm và bản cứng được in (màu) một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12;

- Ngôn ngữ sử dụng trong bài là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo phải dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác;

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, hoặc biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh có chú thích rõ ràng, nêu rõ xuất xứ (nếu trích dẫn);

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn;

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải;

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo theo quy định của bài báo khoa học;

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ);

- Nộp kèm file nội dung bài viết gửi về địa chỉ: 

Email: vkhtlmn@gmail.com.

Bản cứng gửi về Phòng Kế hoạch (Chị Thúy Vân).

4) Quy trình biên tập

- Ban Biên tập Tạp chí sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định;

- Bài sẽ được Ban Biên tập chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5) Quyền lợi tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua, được quy đổi công trình sáng kiến khoa học trong hoạt động thi đua khen thưởng và đánh giá về thành tích góp phần xây dựng Viện dịp kỷ niệm 40 năm;

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước. (Đối với Tạp chí KHCN Thủy lợi được tính điểm tối đa 1 diểm);

- Tác giả có bài chọn đăng được tặng 1 quyển Tạp chí và nhuận bút theo quy định;

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tạp chí vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào 8/2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6) Thời gian nhận bài

-  Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 01/4/2018 đến 31/5/2018

      

Nơi nhận:

- BGĐ Viện; Chủ tịch HĐKH;

- Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm;

- Các đơn vị/cá nhân thuộc Viện;

- Viện KT Biển (để phối hợp);

- Đăng trang tin điện tử Viện;

- Lưu VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Nghĩa Hùng

                       

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
Về việc viết bài cho Tuyển tập KHCN năm 2017
 

           Kính gửi:        Các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
                          
    -  Các cộng tác viên khoa học, Giảng viên, NCS, học viên cao học 
                           
    -  Các đơn vị thuộc Viện KHTL Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu
 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2017 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:

1- Nội dung bài viết

-  Bài viết được chọn đăng trong tuyển tập 2017 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, xây dựng công trình, phòng chống thiên tai...trong thời gian gần đây (trọng tâm là các năm 2015, 2016, 2017) và chưa được đăng trong các Tuyển tập trước cúa Viện và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

-  Bài viết chuyên sâu theo các lĩnh vực: Thủy nông - môi trường; Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - phòng chống thiên tai; Xây dựng công trình - mô hình toán tài nguyên nước; Địa chất nền móng – Vật liệu xây dựng – công nghệ mới, vật liệu mới.

 2- Tác giả

 - Kính mời các cán bộ khoa học thuộc Viện và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia bài viết.

- Bài của các cán bộ khoa học thuộc Viện phải thông qua lãnh đạo đơn vị; các Nghiên cứu sinh phải thông qua người hướng dẫn trước khi nộp cho Ban biên tập.

3- Hình thức

- Bài được đánh máy một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo được dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác.

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, có chú thích rõ ràng.

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn.

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải.

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo.

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ).

- Nộp kèm  file  nội dung bài viết gửi về địa chỉ: Email: vkhtlmn@gmail.com

4- Quy trình biên tập

- Viện sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định.

- Ban biên tập (do Viện trưởng thành lập) sẽ biên tập các bài viết, và có Ban thư ký giúp việc do Phòng Kế hoạch làm thường trực.

- Bài được chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5- Quyền lợi  tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua năm 2017.

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước.

- Tác giả có bài chọn đăng và các phản biện được tặng 1 quyển tuyển tập.

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tuyển tập vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào đầu năm 2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6- Thời gian nhận bài

-  Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 30/5/2017 đến 30/10/2017

Trên đây là một số nội dung chính của việc thực hiện Tuyển tập KHCN 2017. Đề nghị các đơn vị  thuộc Viện, các nhà khoa học, các Giảng viên,cộng tác viên khoa học trong và ngoài nước, các NCS, học viên cao học tích cực tham gia Tuyển tập 2017 của Viện.

                                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP

    


 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2005

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2006-2007

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2008

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2009

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2010

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2011

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2012

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2013

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2014

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2015

Tóm tắt tuyển tập KHCN năm 2016

Tuyển tập trọn bộ số 19_năm_2016

Tuyen tap 2017

 

 

 Lên đầu trang     In trang này

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Giấy phép số: 166/GP-BC ngày 02/5/2007 của Cục Báo chí- Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2005-2018 by SIWRR®. All rights reserved.