Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

dv12.jpg

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

* Về kế hoạch tổng hợp
- Xây dựng chiến lược phát triển của Viện, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về khoa học công nghệ, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các kế hoạch khác của Viện phù hợp với tổng thể chiến lược khoa học công nghệ chung của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Quản lý tổng hợp về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật;
- Quản lý thư viện, công tác thông tin khoa học, xuất bản, triển lãm, hội nghị. Quản lý trang tin điện tử của Viện, mạng internet của Viện;
- Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật, lưu trữ kết quả đề tài, dự án, cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ;
- Quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học kỹ thuật. Quản lý điều phối vật tư thiết bị công nghệ của Viện;
- Tổng hợp và điều phối các chương trình hoạt động của Viện;
- Tham gia Ban Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

* Về tài chính kế toán
- Quản lý hoạt động tài chính kế toán của Viện theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, quyết toán tài chính;
- Quản lý các nguồn kinh phí của Viện để hoạt động tài chính có hiệu quả;
- Quản lý tài sản cố định (khấu hao, hao mòn và thanh lý tài sản, kiểm kê đánh giá tài sản…);
- Thực hiện các nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế;
- Hướng dẫn các đơn vị có pháp nhân trực thuộc Viện về công tác tài chính kế toán;
- Thực hiện các công tác khác liên quan tới tài chính.

Liên hệ:

Trưởng phòng:

PGS.TS. Nguyễn Đình Vượng

Tel:  0913 115 343

Email: vuongnd_siwrr@yahoo.com.vn

 

Anhthe_hongPhuong.jpg

Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Hồng Phương

Tel: 0915153680

Email: hongphuong0306@gmail.com

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lương Quốc Tuấn

Tel: 0979834171

Email: tuansiwrr@gmail.com

Liên kết web