Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Thông báo tuyển sinh
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 như sau:
Căn cứ Thông báo số 134/TB-VKHTLVN ngày 11/3/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 như sau:
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam như sau:
3 tin/bài
Liên kết web