Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các lĩnh vực nghiên cứu của Viện

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

• Các vấn đề về công trình thủy lợi (thủy công, thủy lực, tiêu năng phòng xói).

• Thủy nông, cải tạo đất và hệ thống nông nghiệp có tưới tiêu. Công nghệ tưới tiết kiệm nước.

• Nghiên cứu phát triển tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước. Nghiên cứu xâm nhập mặn.

• Hệ thống bờ sông, cửa sông, ven biển, hải đảo.

• Nghiên cứu chỉnh trị sông va phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Dự báo biến hình lòng sông, hành lang an toàn bờ sông, bờ biển.

• Công nghệ thông tin về quản lý và phát triển tài nguyên nước.

• Nghiên cứu; ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới trong các công trình thủy lợi, xây dựng và dân dụng.

• Tư vấn xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ môi trường.

• Xây dựng quy trình quản lý khai thác công trình thủy lợi, quản lý phát triển tài nguyên nước. Thí nghiệm, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng, nền móng địa kỹ thuật, chất lượng nước, chất lượng và hiệu quả các công trình thủy lợi.

• Công nghệ quản lý điều khiển các hệ thống thủy lợi.

• Đào tạo sau đại học.

• Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thủy lợi, môi trường.

Liên kết web