Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Danh sách cán bộ hướng dẫn

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA VKHTLMN

STT

Chuyên ngành

Các hướng nghiên cứu

Người có thể hướng dẫn

Ghi chú

01

Môi trường đất và nước

 

GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Sâm

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS Đỗ Tiến Lanh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Lương Văn Thanh

PGS.TS. Thái Thành Lượm

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

PGS.TS. Vũ Cẩm Lương

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

PGS.TS. Dương Văn Viện

TS. Trịnh Thị Long

TS. Giang Văn Thắng

 

02

Điạ kỹ thuật xây dựng

 

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

GS.TS. Trần Thị Thanh

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

PGS.TS. Tô Văn Thanh

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS. Võ Phán

PGS.TS. Tô Văn Lận

PGS.TS. Trần Tuấn Anh

PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn

TS. Nguyễn Ngọc Phúc

 

03

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

 

GSTSKH. Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

PGS.TS. Tô Văn Thanh

PGS.TS. Trần Bá Hoằng

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS. Đinh Công Sản

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

PGS.TS. Trịnh Công Vấn

PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn

TS. Nguyễn Duy Khang

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

TS. Trần Thu Tâm

 

04

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

GS.TSKH Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Sâm

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên

PGS.TS. Lương văn Thanh

PGS.TS. Lê Văn Dực

PGS.TS. Dương Văn Viện

TS. Võ Văn Tuấn

TS. Tô Quang Toản

TS. Lương Quang Xô

 
Liên kết web