Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm: 1. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 01 chỉ tiêu 2. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03): 07 chỉ tiêu

I. Cơ sở pháp lý và đối tượng tuyển dụng viên chức:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Ban khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

- Nghị định 106/2020/NĐ-Cp ngày 10/9/2020 của chính phủ về vị trí việc làm và số lương người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nôi vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư 09/2020/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

- Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp công văn số 4453/BNV-CCVC;

- Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Quy trình tuyển dụng viên chức của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam ban hành ngày 09/4/2021

2. Đối tượng:

          - Người lao động đang làm việc tại Viện theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có thời hạn và các cá nhân ngoài Viện hội đủ các tiêu chí xét tuyển.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự, có đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đạt yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí Kế toán viên (mã ngạch 06.031)

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành: Cử nhân kế toán

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

3. Tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03):

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Địa chất, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn ứng dụng, Xây dựng thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước, Mỏ - địa chất, Công trình biển, Xây dựng cầu đường, (ưu tiên tốt nghiệp bằng loại giỏi, Thạc sĩ, Tiến sĩ có chuyên ngành phù hợp).

- Yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm (Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Nông thôn, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng & Phát triển Công nghệ Thủy lợi, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông & Cấp nước, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước, Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu Nền móng & Địa Kỹ thuật, Nghiên cứu Phòng Nghiên cứu Vật liệu xây dựng & Kết cấu công trình): Ứng viên liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyển thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III)

III. Phương thức xét tuyển viên chức:

1. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1.1. Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

1.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100

Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển viên chức tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau đây:

          - Người trúng tuyển có điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

          - Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

          - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

          - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao: Giấy khai sinh, Hộ khẩu, chứng minh nhân dân; các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận tại Việt Nam và được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 04 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. (Ghi chú: Viện không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 04/6 đến ngày 03/7/2021.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 7/2021 (Tùy vào tình hình dịch bệnh covid, thời gian tổ chức xét tuyển có thể sẽ điều chỉnh cho phù hợp)

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (http: www.siwrr.org.vn) hoặc liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh,

Điện thoại: 028.39.233.228

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

 

Nơi nhận:                               

- Báo Người lao động;

- VKHTLVN (để b/c);

- Website của VKHTLMN (để đưa tin);

- Lưu: VT- TCHC.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

               (Đã ký)

Nguyễn Nghĩa Hùng

 

 

Các tin Thông báo khác
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2023 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ (mã số ISSN:0866-7292). Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng ACOCI
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2022 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2021 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Theo thông báo số 23/TB - VKHTLMN, ký ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự lo lương năm 2020 (Đính kèm bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:
Giới thiệu tuyển dụng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường ở các tỉnh phía Nam. Viện được thành lập từ năm 1978, đến nay đã có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn kỹ thuật của Viện nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam.
Vị trí tuyển dụng: từ 05 - 15 người; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ sư ngành Cảng - Công trình biển; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường.
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 06 – 10 Kỹ sư, Thạc sỹ.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 02 – 04 nghiên cứu viên
1-12/19 tin
Liên kết web