Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo nguồn nước
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần " Giám sát và dự báo chất lượng nước vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ ngày lấy mẫu 07/3/2020 - Dự báo 23/3/2020.
Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 07/3/2020 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 16/3/2020
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 23/2/2020 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 08/3/2020
Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 23/2/2020 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 01/3/2020. Dự kiến ngày 03/3/2019 Bản tin tuần dự báo ngày 08/3/2019 sẽ tiếp tục được gửi tới ban ngành và cập nhật lên trang web của Tổng cục Thủy lợi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần dự báo nguồn nước cập nhật phục vụ sản xuất, điều hành cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
13-24/139 tin
Liên kết web