Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo mặn ĐBSCL
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan và các anh/chị "Báo cáo Dự báo mặn xâm nhập  Tháng 5/2016 vùng Đồng bằng sông Cửu Long".
Trên cơ sở cập nhật các thông tin về thủy văn nguồn nước, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan  "Thông báo số 1: Về việc Xâm nhập mặn và lấy nước ở hạ du sông Sài Gòn - Đồng Nai"
Trên cơ sở cập nhật các thông tin về thủy văn nguồn nước, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan  "Thông báo số 2: Về việc Xâm nhập mặn và lấy nước ở hạ du sông Sài Gòn - Đồng Nai"
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan  "Thông báo khẩn cấp số 6 về dự báo mặn xâm nhập và nguồn nước chi tiết cho các vùng ĐBSCL từ nay đến cuối tháng 4"
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất mùa khô 2016 và đề xuất giải pháp chống hạn.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý Cơ quan "Thông báo khẩn cấp số 5 về dự báo mặn xâm nhập và nguồn nước chi tiết cho các vùng ĐBSCL trong tháng 4"
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng Dự báo  xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất mùa khô 2016 và đề xuất giải pháp chống hạn.
Trên cơ sở kết quả giám sát, dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước vùng ĐBSCL của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo Về việc:  Mặn xâm nhập tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp chống hạn
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp số 3 về tình hình mặn xâm nhập, nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp Về việc: Mặn xâm nhập và lấy nước ở Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất mùa khô 2015-2016 và đề xuất giải pháp chống hạn.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp Về việc: Mặn xâm nhập và lấy nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.Chi tiết về hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn và nguồn nước cho từng vùng trên Đồng bằng cho cả mùa khô đã được thông báo cho các địa phương và liên tục cập nhật trên website của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng báo cáo cảnh báo hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và chống hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Mùa khô năm 2015-2016. Dưới đây xin trình bày dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chống hạn - cập nhật cuối tháng 01 năm 2016.
Dưới đây xin trình bày dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chống hạn - cập nhật cuối tháng 12 năm 2015.
61 tin/bài
Liên kết web