Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tài liệu lưu trữ > Dữ liệu dự án AFD

Dữ liệu dự án AFD


Giới thiệu dự án Hoạt động dự án Các gói công việc chi tiết Tài liệu dự án Kết quả dự án

 

KET QUA DU AN - PROJECT RESULTS

 

SUMMARY

Final-Implementation-report_LMDCZ_29-1-2018.pdf (1,471KB)

Final_report_LMDCZ_V3-NoColor.pdf (6,171KB)

Meeting minutes - Final Workshop LMDCZ 26-01-2018.pdf (672KB)

 

WP1

WP1_Report LMDCZ_survey campaign_final.pdf (8,211KB)

WP1_Report SSC field survey 2017.docx (43,683KB)

WP1_Report_ADCP Training.pdf (305KB)

 

WP2

WP2_Report 3Dmodeling_DELFT3D_final.pdf (25,776KB)

WP2_Report_3Dmodeling_CROCO_final.pdf (21,158KB)

WP2_Report_Satellite SPM.docx (2,763KB)

 

WP3

WP3_ Report River Sediment Properties.pdf (1,112KB)

WP3_Report River sediment flux analysis.docx (1,408KB)

WP3_Report Shoreline Change.docx (103,971KB)

WP3_Report Video Analysis.docx (26,733KB)

 

WP4

WP4_ Report Regional Wave model_Telemac_final.pdf (8,557KB)

WP4_ Report Wave Climate_final.pdf (4,822KB)

WP4_Report Regional Wave model_MIKE_final (17,738KB)

WP4_Report Regional_hydro_Telemac_final.docx (4,471KB)

 

WP5

WP5_Report local_sediment_Go Cong_MIKE_final.pdf (3,328KB)

WP5_Report local_sediment_Go Cong_Telemac_final.pdf (1,448KB)

WP5_Report local_sediment_Phu Tan_MIKE_final.pdf (3,175KB)

WP5_Report Local_sediment_U Minh_Telemac_final.pdf (2,541KB)

WP5_Report Regional_sediment_Telemac_final.pdf (2,277KB)

 

WP6

WP6-Report Identifying protection measures_final.pdf (12,947KB)

WP6_Report Beach nourishment_Phu Tan_Telemac_final.pdf (1,729KB)

WP6_Report Breakwater and Sandbar_Go Cong_MIKE_final.pdf (5,570KB)

WP6_Report Breakwater and Sandbar_Phu Tan_MIKE_final.pdf (2,952KB)

WP6_Report Breakwater_T groyne_Phu Tan_Telemac_final.pdf (2,698KB)

WP6_Report laboratory protection measures.pdf (3,258KB)

WP6_Report Mangrove Erosion.pdf (736KB)

WP6_Report Mangrove_Phu Tan_Telemac_final.pdf (2,009KB)

WP6_Report Restoration of mangrove belts.pdf (2,075KB)

Liên kết web