Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sông Mekong
76 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
76 Proceedings of the 4th Annual Mekong Flood Forum     2006     
75 5th Annual Mekong Flood Forum     2007     
74 Annual Mekong Flood Report 2006     2007     
73 Game-Tibet POP/IOP Dataset CD (Vol.1)     2006     
72 Proceedings of the 4th Annual Mekong Flood Forum     2006     
71 Deep pools as dry season habitalrs in the Mekong River Basin     2005     
70 Mekong giant fish species: on their management and biology     2005     
69 Gender and fisheries in the Lower Mekong Basin     2005     
68 Chương trình hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mekong     2006     
67 Meeting the needs, keeping the balance. Strategic Plan 2006-2010     2006     
66 Annual Report 2005     2006     
65 Annual Flood Report 2005     2006     
64 Hydro-acoustic Survey of Deep Pools in the Mekong River in Southern Lao PDR and Northern Cambodia. MRC Technical Paper No.11     2006     
63 Tagging fish - a case study from the Tonle Sap, Cambodia. MRC Technical Paper No.12     2006     
62 Báo cáo đánh giá tiềm năng và chiến lược phát triển thủy sản của Campuchia và mối quan hệ đối với sự phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa ở ĐBSCLB¸     2006     
61 Program and abbbstracts International Conference on " Mekong research for people of the Mekong"- 18-21 October,2006 at Dusit Island Resort Hotel Chiang Mai, Thailand.(kem 1 dia)     2006     
60 Morphological characteristics of lover Mekong River Project (MCLMR Project). Report December 2005. Prepared for Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) " Sustainable Water Policy Scenario for river basins with rapidly increasing popul     2005     
59 Annual report 2004 - 21 st Century COE Program     2004     
58 Annual report 2004 - 21 st Century COE Program     2004     
57 Quản lý tổng hợp chất lượng nước ( Báo cáo số 1)     2005     
56 Annual report 2002 - Mekong river commission     2002     
55 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Ủy Hội Mekong 2002-2004     2004     
54 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
53 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2002     
52 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
51 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin     2002     
50 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)     1998     
49 Saturated Horizontal Hydraulic Conductivity in an Acid sulphate soil - A minor field study in the Vietnamese Mekong delta     1997     
48 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
47 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
46 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
45 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
44 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
43 Mekong river commmission - Study on environmentally sound management of siol and water in the Vietnamese plain of reeds and the Cambodian flood plains (Draft project document     1998     
42 Mekong river commmission….30/1/98     1998     
41 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong     1997     
40 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong     1997     
39 Annual Mekong Flood Report 2006     2007     
38 Meeting the needs, keeping the balance. Strategic Plan 2006-2010     2006     
37 Annual Report 2005     2006     
36 Annual Flood Report 2005     2006     
35 Tagging fish - a case study from the Tonle Sap, Cambodia. MRC Technical Paper No.12     2006     
34 Báo cáo đánh giá tiềm năng và chiến lược phát triển thủy sản của Campuchia và mối quan hệ đối với sự phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa ở ĐBSCL (Thuộc đề án tổng hợp nghiên cứu tổng quan tác động môI trường do phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia đố     2006     
33 Program and abbbstracts International Conference on " Mekong research for people of the Mekong"- 18-21 October,2006 at Dusit Island Resort Hotel Chiang Rai, Thailand.(kem 1 dia)     2006     
32 Morphological characteristics of lover Mekong River Project (MCLMR Project). Report December 2005. Prepared for Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) " Sustainable Water Policy Scenario for river basins with rapidly increasing popul     2005     
31 Quản lý tổng hợp chất lượng nước (Báo cáo số 1)     2005     
30 Annual report 2002 - Mekong river commission     2002     
29 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là chủ tịch Hội đồng và chủ tịch UB liên hiệp Uỷ hội Mêkong 2002-2004     2004     
28 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
27 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2002     
26 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
25 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin     2002     
24 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)     1998     
23 Saturated Horizontal Hydraulic Conductivity in an Acid sulphate soil - A minor field study in the Vietnamese Mekong delta     1997     
22 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
21 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
20 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
19 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
18 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
17 Mekong river commmission - Study on environmentally sound management of siol and water in the Vietnamese plain of reeds and the Cambodian flood plains (Draft project document     1998     
16 Mekong river commmission….30/1/98     1998     
15 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong     1997     
14 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong     1997     
13 Tóm tắt tài liệu NC ĐBSCL của UB Mêkong năm 1970 và chuyên viên Hà Lan          
12 Quy hoạch nguồn nước sông Mêkong (Tài liệu Liên hiệp quốc)     1972     
11 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong          
10 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong     1974     
9 Các kiến nghị về phát triển nông nghiệp bằng các biện pháp thuỷ lợi ở sông Mêkong     1974     
8 Phân tích các trận bão nhiệt đới quan trọng tác động đến hạ lưu sông Mêkong     1970     
7 Sông Mêkong và khai thác lưu vực sông Mêkong     1976     
6 Kế hoạch phát triển sông Mêkong     1974     
5 Khảo sát 4 sông nhánh trong hạ lưu lưu vực sông Mêkong     1976     
4 Phúc trình của phái đoàn Việt Nam cộng hòa về cuộc họp soạn thảo tài nguyên nước…     1971     
3 Ý kiến sơ khởi về nguyên tắc và thuỷ ước Mêkong     1972     
2 Mô hình toán dòng chẩy hạ lưu sông Mêkong đến Tân Châu và Châu Đốc          
1 Strategic review of the Mekong committee     1992     

Liên kết web