Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sông Mekong

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
56 Annual report 2002 - Mekong river commission     2002     
55 Bản tin nhiệm kỳ Việt nam là Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Ủy Hội Mekong 2002-2004     2004     
54 Appendices - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
53 Inception report - Consultancy services for the consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2002     
52 Main report - Consolidation of hydro-meteorological data and multi-funtional hydrologic roles of tonle sap lake and its vicinities (Basinwide)     2003     
51 Formulation of the (draft) strategy for navigation development and co-ordination in the lower Mekong basin     2002     
50 Năm 1999 work programme (Mekong river basin)     1998     
49 Saturated Horizontal Hydraulic Conductivity in an Acid sulphate soil - A minor field study in the Vietnamese Mekong delta     1997     
48 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
47 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
46 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
45 Study on environmentally sound soil and water management in the Vietnamese plain of reeds and Cambodia flood plains - Draft project document     1997     
44 Management of acid sulphate soils project - Review and assessment report for phase 1 (1989-1995)     1997     
43 Mekong river commmission - Study on environmentally sound management of siol and water in the Vietnamese plain of reeds and the Cambodian flood plains (Draft project document     1998     
42 Mekong river commmission….30/1/98     1998     
41 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong     1997     
40 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong     1997     
39 Annual Mekong Flood Report 2006     2007     
38 Meeting the needs, keeping the balance. Strategic Plan 2006-2010     2006     
37 Annual Report 2005     2006     

21-40/76, tổng cộng 4 trang
Liên kết web