Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm
127 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
126 Quy phạm phân cấp đê  QPTL .A.6.77  1977     
125 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
124 Quy phạm vận hành và quản lý trạm bơm điện cao thế     1978     
123 Quy phạm vận hành và quản lý trạm bơm điện cao thế   QPTL 1-4-78  1978     
122 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
121 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
120 Quy phạm bảo quản nõn,mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   QPTL -2-70  1970     
119 Quy phạm bảo quản nõn,mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   QPTL - 2-70  1970     
118 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL - C-1-76  1977     
117 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL - C-1-76  1977     
116 Quy phạm tạm thời quan trắc mực nước và nhiệt độ nước vùng sông ảnh hưởng triều   QPTL 268       
115 Quy phạm tạm thời quan trắc mực nước và nhiệt độ nước vùng sông ảnh hưởng triều   QPTL 268       
114 Quy phạm quản lý công nghệ gia công và công nghệ tháo lắp cơ khí   QPTL E.1.74  1974     
113 Quy phạm quản lý công nghệ gia công và công nghệ tháo lắp cơ khí   QPTL E.1.74  1974     
112 Quy phạm vận hành máy bơm điện trục đứng     1966     
111 Quy phạm vận hành máy bơm điện trục đứng     1966     
110 Quy phạm kỹ thuật quản lý sử dụng và bảo vệ hồ chứa nước ( phần II)   QPTL 1-69  1969     
109 Quy phạm kỹ thuật quản lý sử dụng và bảo vệ hồ chứa nước ( phần II)   QPTL 1-69  1969     
108 Những quy định về quản lý - sử dụng - bảo vệ các công trình thuỷ nông, các cống và đập quan trọng trong hệ thống thuỷ nông, hồ chứa nước, kênh trong hệ thống thuỷ nông ( tập II)   QPTL-6-68  1968     
107 Những quy định về quản lý - sử dụng - bảo vệ các công trình thuỷ nông, các cống và đập quan trọng trong hệ thống thuỷ nông, hồ chứa nước, kênh trong hệ thống thuỷ nông ( tập II)   QPTL-6-68  1968     
106 Quy phạm tính toán lưu lượng cực đại khi thiết kế công trình thuỷ công trên sông CH-2-57     1967     
105 Quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán thuỷ lực các công trình xả lũ và tháo nước dưới sâu ở các đầu mối thuỷ lợi.     1972     
104 Quy phạm thiết kế nền các công trình thuỷ công Q.P -20-64     1976     
103 Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ     1968     
102 Quy phạm quy định tạm thời về phân cấp công trình thuỷ lợi Q.P.160 QĐ/TL     1975     
101 Quy phạm kỹ thuật thi công kiểu đập đất đầm nén SDJ 213 - 83 - Tài liệu dịch     2000     
100 Quy phạm kỹ thuật quan trắc an toàn đập đất đá SL 60-94 - Tài liệu dịch     2000     
99 Quy phạm thiết kế đập trọng lực bê tông -Tài liệu dịch     2006     
98 Quy phạm thiết kế đập bê tông đầm lăn -Tài liệu dịch     2006     
96 Quy phạm thi công bê tông thuỷ công SDJ 207-82- Tài liệu dịch     2000     
95 Quy phạm thiết kế đập đất đầm đá kiểu đầm nén SDJ 218-84 (quyển 1)     1998     
94 Quy phạm thiết kế đập đất đầm đá kiểu đầm nén SDJ 218-84 (quyển 2)     1998     
93 Quy phạm thiết kế cống SD 133-84(quyển 1) - Tài liệu dịch     1998     
92 Quy phạm thiết kế cống SD 133-84(quyển 2) - Tài liệu dịch     1998     
91 Quy phạm kỹ thuật thi công tường chống thấm bằng bê tông công trình thuỷ lợi thuỷ điện - Tài liệu dịch     2000     
90 Quy phạm thi công bê tông đầm lăn thuỷ công SL 53- 94 - Tài liệu dịch     1998     
89 Quy phạm khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi thuỷ điện - Tài liệu dịch     2000     
88 Quy phạm thiết kế tổ chức thi công công trình thuỷ lợi thuỷ điện SDJ 338-89 (Tập 1) - Tài liệu dịch     2000     
87 Quy phạm thiết kế tổ chức thi công công trình thuỷ lợi thuỷ điện SDJ 338-89 (Tập 2) - Tài liệu dịch     2000     
86 Quy phạm kỹ thuật thi công khoan phụt vữa xi măng công trình thuỷ công SL 62-94 - Tài liệu dịch     2000     
85 Quy phạm thiết kế đập đá xây vữa SL 25-91- Tài liệu dịch     2000     
84 Quy phạm thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước GB 502888-99 -Tài liệu dịch     2000     
83 Quy phạm thiết kế tràn xả lũ - SDJ 341-89 ( Quyển 2)-Tài liệu dịch     1999     
82 Quy phạm thiết kế tràn xả lũ - SDJ 341-89 ( Quyển 1) -Tài liệu dịch     1999     
81(1) Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công   QP-TL-C-5-75  2004     
81 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công   QP-TL-C-5-75  2004     
80(1) Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn  QP-TL-C-8-76  2003     
80 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn   QP-TL-C-8-76  2003     
79(1) Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu   QP-TL-C-1-75  2003     
79 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu   QP-TL-C-1-75  2003     
78 Qp kỹ thuật tưới tiết kiệm nước  SL 207-98  2004     
77 Qp quản lý kỹ thuật công trình tưới và tiêu nước  SL/T 246-1999  2004     
76 Qp kỹ thuật công trình tiêu thoát nước đồng ruộng  SL/T4-1999  2004     
75 Qp tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi ( do sóng và tàu)  QPTL C 1-78  2004     
74 QP tính toán thủy lực đập tràn  QPTL C-8-76  2003     
73 QP thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công  QPTL C-5-75  2004      
72 QP thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất  TCVN  2002  NXBXD   
71 QP đánh giá ảnh hưởng môi trường của quy hoạch lưu vực sông  SL 45-92  1998  Bộ NN & PTNT   
70 QP kỹ thuật quan trắc an toàn đập đất đá  SL 60-94  2000  Bộ NN & PTNT   
69 QP kỹ thuật thi công khoan phụt vữa ximăng công trình thuỷ công  SL 62-84  2000  Bộ NN & PTNT   
68 QP thiết kế tràn xả lũ. Quyển 1, 2  SDJ 341-89  2000  Bộ NN & PTNT   
67 QP thi công bêtong thuỷ công  SDJ 207-82  2000  Bộ NN & PTNT   
66 QP thi công bêtong đầm lăn thuỷ công  SL 53-94  1998  Bộ NN & PTNT   
65 QP khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi, thuỷ điện    2000  Bộ NN & PTNT   
64 QP thiết kế đập đất đá kiểu đầm nén. Quyển 1, 2  SDJ 218-84  2000  Bộ NN & PTNT   
63 QP kỹ thuật thi công tường chống thấm bằng bêtong CTTL, thuỷ điện  SDJ 82-79  2000  Bộ NN & PTNT   
62 QP kỹ thuật thi công đập đất đá kiểu đầm nén  SDJ 213-83  2000  Bộ NN & PTNT   
61 Tiêu chuẩn thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm.   128-001-84 đến 128-019-84  2000  Bộ NN & PTNT   
60 QP thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước   GB 502888  2000  Bộ NN & PTNT   
59 QP thiết kế đập đá xây vữa  SL 25-91  2000  Bộ NN & PTNT   
58 QP thiết kế tổ chức thi công CTTL, thuỷ điện Tập 2 - Thuyết minh biên soạn  SDJ 388-89  2000  Bộ NN & PTNT   
57 QP thiết kế tổ chức thi công CTTL, thuỷ điện Tập 1 - Quy phạm, phụ lục  SDJ 388-89  6/22/2005  Bộ NN & PTNT   
56 QP thiết kế cống. Quyển 1, 2. Tài liệu dịch  SD 133-84  6/22/2005  Bộ NN & PTNT   
55 QP bảo quản và sử dụng máy móc, dụng cụ do đạc  QPTL 1-71  6/10/1971  Bộ TL   
54 QP tạm thời về an toàn máy trục  QPVN 6-1973  20/10/73  UBKHKTNN   
53 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản Tập 6. Thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá. Xuất bản 1971  QPXD 32-68  30/6/67  UBKTCBNN   
52 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 4. Thi công và nghiệm thu công trình bêtong và bêtong cốt thép toàn khối. Xuất bản 1971  QPXD 31-68  1/11/1965  UB KTCB NN   
51 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 3. Thi công và nghiệm thu công trình đóng cọc. Xuất bản năm 1972  QPXD 26-65  8/3/1966  UB KTCB NN   
50 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 2. Thi công và nghiệm thu công tác đất. Xuất bản 1971    29/5/65  UB KTCB NN   
49 QP kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản tập 2    5/12/1965  UB KHNN   
48 QP thi công và nghiệm thu công tác dựng lắp kết cấu bêtong và BTCT đúc sẵn  QPXD 61-76  22/5/76  BXD   
47 QP thiết kế nền các công trình thuỷ công  QPTL 20-64       
46 QP thiết kế công trình tưới nước và tiêu nước (Tài liệu dịch TQ)         
45 QP xây lát gạch trong CTTL  QPTL 2-71       
44 QP thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép  QPTL C-3-75  4/12/1975  Bộ TL   
43 QP xây lát đá trong CTTL  QPTL 2-66  7/7/1966  Bộ TL   
42 QP thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá  QPTL D-3-74  3/2/1974  Bộ TL   
41 QP bảo quản nõn, mẫu đất đá trong công tác khảo sát ĐCCT thuỷ lợi  QPTL 2-70  30/11/70  Bộ TL   
40 QP kỹ thuật thi công kênh  QPTL -1-73  7/5/1973  Vụ QLKHKT Bộ TL   
39 QP tạm thời về đo phù sa lơ lửng (in lần 2)      Bộ TL   
38 QP kỹ thuật an toàn vận hành và sửa chữa tầu hút bùn tại hiện trường (14TCN-45-85)    13/7/85  Vụ QLKHKT Bộ TL   
37 QP quản lý tưới nước ở hệ thống thuỷ nông không ảnh hưởng triều  QPTL 1-1-78  2/6/1978  Bộ TL   
36 QP kỹ thuật quản lý khai thác và bảo vệ các cống đập quan trọng ở các hệ thống thủy nông  QPTL 6-86  26/11/68  Bộ TL   
35 QP quy tắc thi công và nghiệm thu các công việc tiêu nước mặt và hạ mức nước ngầm bằng nhân tạo  QPTL D-1-74  1/6/1974  Bộ TL   
34 QP thi công và nghiệm thu các công trình trên hệ thống thuỷ nông  QPTL D-2-74  10/12/1974  Bộ TL   
33 QP tính thuỷ lực cống dưới sâu  QPTL C-1-75  4/12/1975  Bộ TL   
32 QP kỹ thuật quản lý cống (14TCN 44 85)    6/8/1985  Bộ TL   
31 QP chung về thiết kế CTTL  QPVN 08-76  23/12/76  UBKHKTNN   
30 QP khống chế mặt phẳng, cơ sở đo đạc CTTL  QPTL B-3-74  13/6/75  Bộ TL   
29 QP thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL C-1-76  1977  Bộ TL   
28 QP kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bêtong và bêtong cốt thép thuỷ lợi  QPTL D-6-78  5/5/1980  Bộ TL   
27 QP thiết kế kết cấu bêtông và bêtong cốt thép thuỷ công  QPTL C-2-75  6/9/1975  Bộ TL   
26 QP tính toán thuỷ lực đập tràn  QPTL C-8-76  30/7/76  Bộ TL   
25 QP kỹ thuật tạm thời về thi công đập đất bằng phương pháp đầm nén  QPTL -3-66  9/7/1966  Bộ TL   
24 QP thành phần và khối lượng tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho các giai đoạn quy hoạch. Nhiệm vụ thiết kế  QPTL -10-79  5/9/1979  Bộ TL   
23 QP kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén  QPTL D-4-80  5/8/1981  Bộ TL   
22 QP thiết kế đập đất đầm nén  QPVN II-77  27/12/77  QP Nhà Nước   
21 QP thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công  QPTL C-5-75  10/8/1976  Vụ QLKHKT Bộ TL   
20 (164) QP thiết kế hệ thống kênh tưới  QPTL 1-70  13/7/70  Bộ TL   
19 (131) QP kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén  QPTL 1-72  28/2/92  Bộ TL   
18 QP về lập và trình duyệt các đồ án thiết kế cơ khí  QPTL A-2-74  25/3/74  Bộ TL   
17 QP tạm thời về đo lưu lượng nước (In lần 2)    1972  Vụ QLKHKT Bộ TL   
16 QP tạm thời về phụt hồ ximăng vào nền và vào các kết cấu bêtong của các CTTL  QPTL 1-66  8/9/1966  Bộ TL   
15 (231) QP thiết kế bể lắng cát nhà máy thuỷ điện  QPTL C-4-75  1976  Bộ TL   
14 QP thành phần khối lượng khảo sát tính toán thuỷ văn công trình cho quy hoạch và các giai đoạn thiết kế  QPTL A-1-76  28/7/76  Bộ TL   
13 (183) QP đo lưu lượng nước sông có ảnh hưởng triều  QPTL B-2-74  30/6/75  Cục thuỷ văn Bộ TL   
12 QP tính toán thuỷ lực đập tràn  QPTL C-8-76  30/7/76  Bộ Thuỷ lợi   
11 QP thiết kế đập đất đá kiểu đầm nén. Quyển1, 2 (Tài liệu dịch Võ Công Quang, Nguyễn Ngọc Bách hiệu đính) (Tài liệu tham khảo chính thức trong ngành)  SDJ 218-84  1984  Bộ TL - Trung Quốc   
10 QP khảo sát thăm dò địa chất công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (Tài liệu dịch)    1996  Bộ TL - Trung Quốc   
9 QP thi công bêtong đầm lăn thuỷ công (Tài liệu dịch Võ Công Quang, Nguyễn Ngọc Bách hiệu đính) (Tài liệu tham khảo chính thức trong ngành)  SL 53-94  1996  Bộ TL - Trung Quốc   
8 QP kỹ thuật thi công tường chống thấm bằng bêtong CTTL, thuỷ điện (Người dịch Võ Công Quang. Tài liệu tham khảo chính thức trong ngành)  SDJ 82-79  1996  Bộ TL-Điện-Trung Quốc   
7 QP đánh giá ảnh hưởng môi trường của quy hoạch lưu vực sông (Tài liệu dịch Võ Công Quang, Nguyễn Ngọc Bách hiệu đính) (Tài liệu tham khảo chính thức trong ngành)  SL 45-92  1996  Bộ TL-NL-Trung Quốc   
6 QP tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế  QPTL C-6-77  20/9/77  Vụ QLKHKT Bộ TL   
5 QP về điều tra địa lý thuỷ văn trong sông ngòi (Đoàn Văn Tước dịch, Nguyễn Ngọc Khuê hiệu đính)      Tổng cục KTTV LXô   
4 QP đo mực nước, nhiệt độ nước và không khí  QPTL B-1-74    Vụ QLKHKT Bộ TL   
3 QP chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép của CTTL  QPTL E-3-80  26/5/80  Vụ QLKHKT Bộ TL   
1 QP tải trọng và lực tác dụng lên CTTL (do sóng và tầu)  QPTL C-1-78  15/6/77  Bộ Thuỷ lợi   

Liên kết web