Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Định mức
31 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
31 Định mức dự toán công trình thủy lợi và các văn bản hướng dẫn quản lý khai thác công trình thủy lợi 2012   QĐ số 1285/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/5/2012 của Bộ NN & PTNT về việc công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi  2012  NXB NN   
30 Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn   Bộ Tài nguyên và Môi Trường  2007  Hà nội   
29 Định mức vật tư xây dựng cơ bản   Ban hành kèm theo QĐ số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001 của Bộ trưởng XD  2003  NXBXD   
28 Định mức kỹ thuật và đơn giá - dự toán trong xây dựng   KS. Nguyễn Trọng Hoan  2002  NXB NN   
27 Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng   Ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Xây dựng  2005  NXBXD   
26 Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị duy trì hệ thống thoát nước đô thị duy trì hệ thống chiếu sánh công cộng thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị   công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP; 2273/BXD-VP; 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của BXD  2008  NXB lao động - xã hội   
25 Định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn   15/2007/QĐ-BTNMT  2007  Bộ tài nguyên và môi trường   
24 Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần XD   27/ĐM  2005-Bộ xây dựng   NXB Xây dựng   
23 Định mức KT và đơn giá DTXD   28/ĐM  2002(KS.Nguyễn Trọng Hoan   NXB Nông nghiệp   
22 ĐM dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo (QĐ số 18/2002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ XD)  18/2002/QĐ-BXD  2002  NXBXD   
21 ĐM chi phí thiết kế công trình XD và tư vấn đầu tư xây dựng  12/2001-QĐ-BXD; 15/2001-QĐ-BXD  2001  NXBXD   
20 ĐM kỹ thuật và công tác dự toán trong XD    1999  NXB GTVT   
19 ĐM dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo (QĐ số 12/2000/QĐ-BXD ngày 9/10/2000 của Bộ trưởng Bộ XD)  12/2000/QĐ-BXD  2000  Bộ XD   
18 ĐM dự toán khảo sát XD, hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát XD    2000  Bộ XD   
17 ĐM chi phí thiết kế công trình XD và tư vấn đầu tư xây dựng    2001  Bộ XD   
16 Tập định mức đơn giá khảo sát, thiết kế quy hoạch nông nghiệp và nông thôn    2000  Bộ NN&PTNT   
15 ĐM vật tư XDCB. (QĐ 22/2002/QĐ-BXD ngày 24/8/2001 của Bộ trưởng Bộ XD)  QĐ 22/2001/QĐ-BXD  2001  Bộ XD   
14 ĐM kỹ thuật và công tác dự toán trong XD    1999  NXB GTVT   
13 Định mức dự toán XDCB khu vực TpHCM (Có điều chỉnh bổ sung)  1242/1998/BXD  25/11/98  Bộ XD   
12 ĐM dự toán XDCB   1242/1998/BXD  25/11/98  Bộ XD   
11 ĐM dự toán trong XDCB (Cẩm nang công tác cho nhà đầu tư và XD)    1999  NXB Thống kê   
10 ĐM dự toán khảo sát XD (QĐ 177/BXD ngày 17/7/95 của Bộ XD)  177/BXD-VKT  17/7/95  Bộ XD   
9 (320) ĐM vật tư trong XDCB (Có sửa chữa bổ sung 1999)  1192/98/QĐ-BXD  19/11/98  Bộ XD   
8 ĐM vật tư XDCB (Có sửa chữa bổ sung 1988)  44/UBXDCB  20/2/88  UB XDCBNN   
7 ĐM dự toán XDCB (QĐ 56/BXD ngày 30/3/94 của Bộ trưởng BXD)  56/BXD  30/3/94  Bộ XD   
6 ĐM chi phí công tác XD và thí nghiệm mô hình thuỷ lực (QĐ 578/NN-ĐTXD/QĐ ngày 14/4/97 của Bộ NN&PTNT)  578/NN&PTNT  14/4/97  Bộ NN&PTNT   
5 ĐM dự toán trong công tác XD và tu sửa đê kè (QĐ 1199/XDCB ngày 2/7/94 của Bộ TL)    2/7/1994  Bộ TL   
4 ĐM cấp phối vật liệu 1m3 vữa bêtong và 1m3 vữa xây trát (Sửa đổi và bổ sung)    19/11/98  Bộ XD   
3 ĐM chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng    2/12/1999  Bộ XD   
2 ĐM dự toán cấp thoát nước (QĐ411/BXD ngày 29/6/06 của Bộ trưởng BXD)    29/6/96  Bộ XD   
1 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng (Kèm QĐ 1/2000-Bộ XD ngày 3/1/2000 của Bộ trưởng Bộ XD)    3/1/2000  Bộ XD   

Liên kết web