Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy định , Quy chế
13 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
13 Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn   45/PL  2006-Tủ sách văn bản pháp luật  NXB Xây dựng    
12 Luật kinh tế   46/PL  2002-CN.Nguyễn Thị Hoàng Hoa   NXB Nông nghiệp    
11 Quy chế lập, xét duyệt và ban hành TCN  …./2001/QĐ-BNN-KHCN    Bộ NN&PTNT   
10 Quy định quản lý chất lượng CTTL  91/2001/QĐ-BNN-KHCN    Bộ NN&PTNT   
9 QĐ của Bộ trưởng Bộ XD v/v ban hành định mức chi phí thiết kế công trình XD  12/2001/QĐ-BXD  20/7/2001  Bộ XD   
8 Quyết định của Bộ trưởng Bộ XD v/v ban hành đinh mức chi phí tư vấn đầu tư XD  15/2001/QĐ-BXD  20/7/2001  Bộ XD   
7 Quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình thuỷ nông. Tập I  681/TL-TN  4/9/1974  Bộ TL   
6 Những quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình thuỷ nông. Tập II  786/BTL-KT    Bộ TL   
5 Những quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình thuỷ nông. Tập III    4/9/1974  Bộ TL   
4 Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng (photo)  52/1999/NĐ-CP  6/21/1905  Chính phủ   
3 Quy chế quản lý đầu tư &XD (Ban hành kèm NĐ số 52/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thay thế điều lệ quản lý đầu tư và XD theo NĐ số 42/CP và NĐ số 92/CP)    6/21/1905  NXB XD   
2 Quy chế quản lý đầu tư &XD và các quy định khuyến khích phát triển đầu tư: Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 51/1999/NĐ-CP; Nghị định số 50/1999/NĐ-CP; Nghị định số 43/1999/NĐ-CP    6/21/1905  NXB XD   
1 Quy chế đấu thầu (Ban hành kèm theo nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/99 của Chính Phủ)  88/1999/NĐ-CP  1/9/1999  NXB XD   

Liên kết web