Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm

Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Hướng dẫn
57 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
55 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
54 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
53 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
52 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
51 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
50 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau   HDTL .E.1.77       
49 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau   HDTL .E.1.77       
48 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước  HDTL.C-7-83       
47 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL.C-7-83       
46 Hướng dẫn quan trắc động thái nước dưới đất   HDTL .B.1.75       
45 Hướng dẫn quan trắc động thái nước dưới đất   HDTL .B.1.75       
44 Hướng dẫn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, các quy định về công tác quản lý nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, và chăn nuôi thú y năm 2009          
43 Hướng dẫn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, các quy định về công tác quản lý nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, và chăn nuôi thú y năm 2009          
42 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chảy không ổn định   HDTL-C-1-75    Bộ thuỷ lợi   
41 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   Phụ lục    Bộ Thủy lợi   
40 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới.     6/5/1995  Bộ Thủy lợi   
39(1) Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL- C-7-83    Bộ NN & PTNT   
39 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL- C-7-83    Bộ NN & PTNT   
38(1) Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi   HDTL - C-4-76    Bộ NN & PTNT   
38 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi   HDTL - C-4-76    Bộ NN & PTNT   
37(1) Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xối cống vùng triều       Bộ NN & PTNT   
37 Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xối cống vùng triều       Bộ NN & PTNT   
36 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước.      Vụ KHCN & CLSP   
34(35) Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi.      Vụ KHCN & CLSP   
33 Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xói cống vùng triều      Vụ KHCN & CLSP   
32 Kỹ thuật tường chống thấm bằng bê tông      Vụ KHCN & CLSP   
31 HD thiết kế đê biển và kè đá đổ    2001  M.Sc Thiều Quang Tuấn   
30 HD lập dự toán và quản lý chi phí XD công trình      NXBXD   
29 HD đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn (photo)         
28 (259) HD thiết kế móng cọc (dịch Liên Xô)    1971  NXBXD   
27 HD lập dự toán công trình xây dựng theo luật thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp      Bộ XD   
26 HD phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất đá  HDTL-B-1-74  1975  Bộ TL   
25 HD kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định  HDTL-C-1-75  1975  Bộ TL   
24 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu (dịch của Liên Xô)    5/29/1905  Bộ TL   
23 HD thi công bêtong CTTL    5/30/1905  Vụ KT Bộ TL   
22 Bảng V-1-Cốt thép bản đáy & cốt đứng bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
21 Bảng V-2-Cốt thép bản đáy bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
20 Bảng IV-3- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
19 Bảng IV-2- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
18 Bảng IV-1- Cốt thép bản chống  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
17 Bảng I-Xác định kích thước đáy tường (nền đất)  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
16 Bảng III-Cốt thép bản mặt  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
15 Bảng II-Xác định kích thước đáy tường (nền đá)  ĐH-1-77  1978  Vụ KT Bộ TL   
14 HD thiết kế tường chắn CTTL (Phần phụ lục)  HDTL-C-4-76  1976  Vụ KT Bộ TL   
13 HD kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định  HDTL-C-1-75  1975  Bộ TL   
12 Bảng V-3. Cốt thép bản đáy và cốt đứng bản chống (Nền đá)  ĐH-1-77    Bộ TL   
11 Hướng dẫn giải thích và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/1994 cho ngành tư vấn kỹ thật (dịch)    1998  NXBXD   
10 Chỉ dẫn kỹ thuật đập bằng cao su (dịch của TQ)  SLJ-03-88  1998  Bộ NN&PTNT   
9 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong CTTL (Dự thảo lần 3)    4/11/1996  Bộ NN&PTNT   
8 Phương pháp khảo sát các CTTL, thuỷ điện loại vừa (dịch)    1972  Vụ KT Bộ TL   
7 Khảo sát địa chất công trình các CTTL nhỏ ở miền núi         
6 Một số chỉ dẫn về thu thập tài liệu địa chất CTTL         
5 HD tính lưu lượng lớn nhất      Cục Thuỷ Văn   
4 HD quan trắc động thái nước dưới đất  HDTL-B-1-75  1976  Bộ TL   
3 HD tính toán các đường ống dẫn bằng thép, các công dụng khác nhau  HDTL-E-1-77  20/11/77  Bộ TL   
2 HD về công tác QL kỹ thuật trong việc áp dụng thiết kế định hình phục vụ hoàn chỉnh hệ thống thuỷ nông      Bộ TL   
1 HD thiết kế đường hầm thuỷ lợi  HDTL-C-3-77  6/10/1978  Bộ TL   

Liên kết web